สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย10,040.17785.0092.2 %5.0482.43108.1777.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,786.695,319.3031.7 %5.051.04119.35-133.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,130.502,008.0035.9 %5.0767.68182.5076.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,322.892,327.0030.0 %5.0710.602.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,888.418,102.2241.7 %5.01,908.64368.9280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,964.791,896.0052.2 %5.0250.2058.9076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,850.30987.0074.4 %5.0328.1461.1481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,679.73780.0078.8 %5.0261.6558.3077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,644.67980.0073.1 %5.0430.4869.8083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,637.26770.0078.8 %5.0296.0047.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,628.18861.0076.3 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,555.26676.0081.0 %5.0224.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,576.29729.0079.6 %5.0289.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,570.13675.0081.1 %5.0345.9451.3385.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,984.897,912.62-58.7 %0.01,433.241,042.5927.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย2,881.561,014.5064.8 %5.0653.58120.6581.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,699.121,611.0056.4 %5.01,090.271.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,268.601,535.0053.0 %5.0824.72230.9472.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,107.32711.0077.1 %5.0748.66460.5638.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,935.993,878.0044.1 %5.02,326.991,039.9155.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,826.542,534.96-38.8 %0.0473.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,885.453,651.006.0 %3.01,128.98223.2780.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,949.744,144.00-4.9 %0.01,109.960.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,222.2212,285.00-97.4 %0.01,547.33174.1688.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,789.452,713.2028.4 %5.0843.7455.1093.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,711.80650.2082.5 %5.074.5631.4757.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,622.751,100.0069.6 %5.0881.7738.2695.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,996.94726.0075.8 %5.0710.6396.8486.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,317.661,996.2039.8 %5.0824.72329.8560.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย18,452.8230,237.01-63.9 %0.01,281.113,219.40-151.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย8,961.324,351.0051.4 %5.04,394.36410.0290.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,237.862,080.0035.8 %5.0805.71140.3282.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,728.0215,998.61-179.3 %0.01,262.09106.9191.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,295.19581.0082.4 %5.0786.69406.6048.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,513.595,336.80-51.9 %0.0900.79497.1344.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย6,530.095,630.0013.8 %5.01,128.98195.5482.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,294.022,160.0034.4 %5.0646.90210.3467.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,690.013,940.00-6.8 %0.0596.5342.4892.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,962.891,960.0082.1 %5.0691.61162.1176.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย22,305.0926,065.00-16.9 %0.0626.94698.58-11.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,758.771,176.0057.4 %5.0615.5561.7390.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,120.043,118.1424.3 %5.0824.7277.7290.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,096.831,477.2052.3 %5.0653.58127.8980.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,230.593,877.208.4 %4.01,061.81257.6875.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย6,052.205,196.0014.1 %5.01,128.98327.0171.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,222.846,224.30-19.2 %0.01,693.651,033.4439.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,231.174,500.70-39.3 %0.0710.63111.7584.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 119,258.2815,903.3317.4 %5.02,016.14585.0271.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 230,442.3411,353.8262.7 %5.02,102.41439.9479.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย28,822.279,286.0867.8 %5.04,075.73385.9890.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย15,596.885,469.5064.9 %5.0373.93420.46-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,584.2353,840.008.1 %4.01,201.98258.5578.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,105.8726,600.00-6.0 %0.0805.20363.2554.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,963.741.00100.0 %5.0829.271,320.00-59.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,914.2216,121.3119.0 %5.0630.06276.0356.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย35,968.2212,053.4666.5 %5.0802.4099.7587.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง65,746.6915,828.0075.9 %5.0721.80593.4517.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,943.8419,680.73-120.0 %0.01,689.49766.4154.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,228.441,808.2457.2 %5.0843.74419.3050.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,538.121,065.2058.0 %5.0482.43191.9060.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,210.9113,623.7051.7 %5.04,400.204,203.544.5 %2.0
รวม 610,483 399,902 34.49 % 62,045 23,426 62.24 %