สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,734.271,036.0072.3 %5.0160.7657.3064.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,429.667,351.2512.8 %5.03,247.36404.4987.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก223,345.5022,053.7690.1 %5.0286.73311.00-8.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,069.0820,982.0012.8 %5.066.05131.20-98.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,866.775,524.83-13.5 %0.01,050.4947.2895.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,649.072,132.8219.5 %5.0689.1941.5594.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,367.862,251.0033.2 %5.0551.49146.6173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 715,388.3720,248.00-31.6 %0.03,049.61132.4995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก37,905.9123,009.0039.3 %5.03,199.30702.1278.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,847.3810,157.88-109.6 %0.02,145.06959.0055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,390.339,065.60-68.2 %0.01,659.001,654.870.2 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,202.392,646.9517.3 %5.0784.27229.3770.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,939.192,365.0052.1 %5.01,544.89860.4244.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,647.812,258.0038.1 %5.0629.59252.8159.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,514.4180,131.60-357.5 %0.06,745.456,897.65-2.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,768.461,421.0070.2 %5.01,867.39148.7992.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,271.661,391.0057.5 %5.0917.3663.9493.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,240.692,916.0044.4 %5.01,620.971,114.7731.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,698.386,576.88-40.0 %0.02,185.11474.9178.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,610.335,048.00-9.5 %0.01,449.8368.0695.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 30,666.9020,082.3634.5 %5.02,105.82468.1577.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,425.755,201.10-114.4 %0.0626.80290.5653.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,055.075,018.000.7 %0.51,563.92727.1753.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,980.062,787.0030.0 %5.01,107.54333.6169.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,733.764,043.00-8.3 %0.01,659.0198.9994.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,233.7421,879.08-43.6 %0.05,851.000.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก121,550.71109,981.719.5 %4.5496.51465.566.2 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,159.9611,850.002.5 %1.04,067.702,465.0539.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,662.253,970.8614.8 %5.01,088.53355.3067.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,876.685,610.0128.8 %5.01,469.0451.8596.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,216.6618,649.00-8.3 %0.05,473.79672.7787.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,321.427,298.000.3 %0.52,986.02573.8080.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,335.23211.0093.7 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก716,787.501,596.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,316.461,417.0057.3 %5.0936.382.8599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,872.95349.0087.9 %5.0746.24154.6279.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,641.294,170.00-14.5 %0.0738.09216.0470.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,892.6538,351.13-385.9 %0.02,058.341,734.4415.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,922.514,794.002.6 %1.01,089.19480.7255.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,825.061,125.0076.7 %5.0616.7867.2789.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,218.988,025.90-11.2 %0.01,849.17159.6791.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,392.8511,035.8117.6 %5.02,303.231,233.7546.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,737.192,545.0031.9 %5.0606.93426.5929.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,472.603,202.007.8 %3.51,031.46497.8051.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,580.074,365.00-21.9 %0.01,031.4643.6595.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,632.862,573.4044.5 %5.01,297.70429.1166.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,188.464,756.008.3 %4.01,050.5075.0892.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,193.687,585.0068.6 %5.0540.77142.5073.6 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 104,245.18163,519.00-56.9 %0.01,814.54937.0048.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 59,443.9666,969.24-12.7 %0.01,324.611,093.8417.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก19,147.8223,249.42-21.4 %0.0843.58237.9071.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,183.9115,884.00-12.0 %0.02,895.271,634.6243.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,773.82660.0076.2 %5.0708.20127.4382.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,798.592,720.0028.4 %5.01,050.4866.9593.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก27,891.2915,654.0143.9 %5.02,415.90606.1074.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,214.621,719.0646.5 %5.0841.30123.2085.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,589.681,800.0076.3 %5.01,944.23273.1486.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,605.401,399.0061.2 %5.01,021.2780.7592.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,895.963,880.240.4 %0.5898.3586.4590.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 150,870.3816,037.6668.5 %5.01,172.91143.4087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 225,385.5015,294.8839.7 %5.02,598.00389.6985.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,252.398,827.4974.2 %5.02,022.14585.6571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,641.0611,995.2023.3 %5.04,268.77131.1896.9 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล50,400.1956,247.70-11.6 %0.0382.82810.40-111.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,957.306,228.0991.8 %5.0479.92475.001.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,941.2454,434.0023.3 %5.01,710.67181.1589.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,318.2013,689.0029.1 %5.0847.07529.0537.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก116,009.2644,832.4061.4 %5.01,009.8831.7596.9 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก54,703.4423,259.0057.5 %5.0875.60388.3755.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,593.772,303.3692.7 %5.01,035.03184.0182.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย34,000.7112,186.0164.2 %5.0985.61196.7780.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก25,157.2040,797.00-62.2 %0.02,402.751,512.8037.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก14,391.3211,339.0021.2 %5.03,770.66265.2293.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก33,246.126,096.0081.7 %5.02,452.13321.5286.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,059.251,720.0043.8 %5.01,371.44217.7684.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,592.6526,082.005.5 %2.52,023.331,225.7439.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,395.653,193.006.0 %3.0955.41383.3459.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,751.6911,526.00-142.6 %0.01,231.542.8599.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,244.81546.0075.7 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,734.641,346.0050.8 %5.0445.54313.6229.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 673,815.2052,034.0029.5 %5.019,065.989,310.0351.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,402.4615,441.0073.1 %5.013,040.754,904.4562.4 %5.0
รวม 2,507,436 1,273,947 49.19 % 159,730 54,644 65.79 %