สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,695.301,039.0061.5 %5.0447.45249.0944.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร4,749.902,463.0048.1 %5.0637.61133.0879.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,061.072,248.0026.6 %5.0675.6456.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,454.5415,022.0033.1 %5.02,710.35660.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,538.461.00100.0 %5.0200.9741.8079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,527.44859.0075.6 %5.0235.1977.5567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,637.26842.0076.9 %5.0406.8064.2584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,468.69567.0083.7 %5.0247.9553.8578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,566.90953.0073.3 %5.0333.2680.4175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,501.83652.0081.4 %5.0254.8578.8569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,491.43748.0078.6 %5.0201.3477.6761.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,605.71511.0085.8 %5.0178.6680.0155.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,937.25817.0083.5 %5.0262.3949.2481.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,935.493,988.00-1.3 %0.01,036.94664.7135.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,241.182,809.0033.8 %5.01,074.97776.2927.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,234.842,218.0031.4 %5.0751.700.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,604.421,483.0043.1 %5.0542.53221.5059.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,744.712,402.0049.4 %5.01,374.61995.8927.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,089.873,990.00-90.9 %0.0515.23360.0030.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,058.512,186.0046.1 %5.01,132.02904.2620.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,692.193,678.000.4 %0.5917.3283.7090.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร14,319.368,769.9938.8 %5.01,607.42191.5388.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,435.481,404.0059.1 %5.0770.720.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,708.63841.0050.8 %5.050.6064.31-27.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,100.771,119.0063.9 %5.0789.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,067.131,111.0063.8 %5.0580.56167.3271.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,705.833,097.0016.4 %5.0846.78512.3439.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,438.597,719.20-41.9 %0.01,284.151,185.397.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,008.196,129.0012.5 %5.01,493.33626.8658.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,677.762,081.0043.4 %5.0884.8176.1191.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,749.2312,345.00-82.9 %0.01,512.3460.4496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,389.141.00100.0 %5.0676.54170.4174.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,112.752,990.0073.1 %5.0884.81119.5086.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,809.004,425.00-16.2 %0.0846.78132.2184.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร5,148.142,165.0057.9 %5.0590.38450.7923.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,975.785,210.00-75.1 %0.0580.5631.3494.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร2,062.942,095.00-1.6 %0.0713.6795.0086.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 43,596.3739,867.608.6 %4.0801.08230.3071.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,843.991,141.0059.9 %5.0504.4938.8692.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,662.991,472.1059.8 %5.0770.720.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,380.71750.3077.8 %5.0555.86422.2324.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,206.315,136.2128.7 %5.0998.91325.3467.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,413.415,101.60-49.5 %0.0713.70513.3028.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,758.924,644.56-23.6 %0.0789.7362.6892.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 126,568.8815,312.5042.4 %5.01,197.96228.5880.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 226,921.4111,086.8958.8 %5.01,303.36385.2870.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร9,594.034,780.0350.2 %5.0380.81209.0945.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร130,631.5941,069.0068.6 %5.0887.76676.2323.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,207.5326,080.00-17.4 %0.0720.241,435.05-99.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร20,862.9813,663.5934.5 %5.0619.21129.1479.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร9,680.0125,000.00-158.3 %0.01,486.08834.5643.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,302.832,242.0032.1 %5.0751.73109.2585.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)12,496.127,509.0039.9 %5.01,532.56292.6080.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,830.941,035.0063.4 %5.0568.4876.1586.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร38,440.8318,022.3153.1 %5.03,794.242,923.5222.9 %5.0
รวม 546,946 334,892 38.77 % 46,628 18,488 60.35 %