สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,729.00866.0068.3 %5.0590.87124.0479.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์11,043.619,575.3713.3 %5.060.5387.88-45.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,173.873,749.82-18.1 %0.0895.13204.3877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,871.521,794.0037.5 %5.0800.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,531.409,768.0015.3 %5.03,213.78395.8187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4360.2285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,570.75755.0078.9 %5.0385.2432.3791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,858.72650.0086.6 %5.0266.9055.5879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,457.73528.0084.7 %5.0397.3362.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,066.12785.0080.7 %5.0345.3343.7187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,658.81587.0084.0 %5.0368.3418.9694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,671.36420.0088.6 %5.0523.3732.1393.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,542.211,073.0069.7 %5.0326.8261.8381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,312.85162.0096.2 %5.0476.020.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,885.04113.0097.1 %5.0344.0595.5272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,417.17495.0085.5 %5.0329.696.2898.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,382.838,128.66-27.4 %0.01,522.65545.4564.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,594.923,938.2829.6 %5.01,523.011,188.0522.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,082.201,312.0057.4 %5.0895.13173.5880.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,500.53950.0072.9 %5.0703.67119.7083.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,846.052,686.0069.6 %5.02,123.881,897.3410.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,730.492,824.00-63.2 %0.0517.26325.0937.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,378.893,838.8412.3 %5.01,427.57605.1357.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,830.874,074.00-43.9 %0.0731.52287.5760.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,498.869,628.00-75.1 %0.01,693.8034.2498.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์70,045.8224,560.0064.9 %5.0678.74188.4572.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,381.2213,023.00-5.2 %0.04,673.302,817.7039.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,459.242,872.8017.0 %5.01,047.25118.0988.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,663.94965.0042.0 %5.075.5962.1117.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,487.541,300.0062.7 %5.01,066.270.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,834.73649.8077.1 %5.0838.08258.6269.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,414.233,765.0014.7 %5.01,028.23494.5951.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,003.454,566.4442.9 %5.01,598.721,176.6526.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,455.754,878.90-9.5 %0.01,465.9782.2294.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,295.722,755.5316.4 %5.01,028.24307.4770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,974.909,308.5228.3 %5.01,145.05139.1687.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,981.363,167.1071.2 %5.0895.13332.6662.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,407.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,066.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,445.354,565.0029.2 %5.01,902.97418.7178.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,027.291,320.0081.2 %5.01,275.44999.0121.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์10,122.203,190.0068.5 %5.0617.2761.9890.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,383.712,201.0070.2 %5.02,168.91427.5080.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,573.3141,948.921.5 %0.51,172.981,327.12-13.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,080.081,610.0060.5 %5.0704.9756.1992.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,784.822,551.4332.6 %5.0985.79326.6766.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,273.421,730.0047.2 %5.0895.49218.9975.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,792.674,195.2612.5 %5.01,016.01393.9761.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,305.482,479.5042.4 %5.01,389.54656.0352.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,969.756,256.14-25.9 %0.01,028.24216.7578.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์26,873.9510,035.9962.7 %5.02,744.20348.0487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 123,974.7014,736.5638.5 %5.01,596.33186.4988.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 228,011.0612,300.0056.1 %5.01,772.59394.2577.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 318,841.0617,167.908.9 %4.01,835.22553.2669.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,219.944,284.00-1.5 %0.0335.34332.500.8 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์21,446.728,312.0061.2 %5.0238.78257.77-8.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์83,946.4054,906.0034.6 %5.01,956.75641.1667.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์17,860.596,616.6063.0 %5.01,019.331,370.55-34.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์26,486.1012,852.4151.5 %5.0808.30383.3252.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,690.9611,981.0071.3 %5.0944.67163.4082.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,751.8213,664.0042.5 %5.01,100.50276.6274.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,425.6020,008.70-61.0 %0.02,619.001,218.5653.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,389.213,081.4629.8 %5.01,047.61550.3347.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,497.71948.0062.0 %5.0685.95253.1063.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,170.187,540.0070.0 %5.06,012.143,481.3742.1 %5.0
รวม 709,978 410,995 42.11 % 74,300 27,950 62.38 %