สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,451.6823,038.0064.8 %5.0262.29102.4660.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,346.40833.0064.5 %5.0719.8185.7488.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,646.6812,858.10-68.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี10,193.8719,946.90-95.7 %0.066.0030.3954.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,741.453,840.00-2.6 %0.01,195.2165.0294.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,254.221,590.0051.1 %5.0986.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,019.978,739.0932.9 %5.03,134.82402.5687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1664.2480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,829.311,239.0067.6 %5.0340.2063.5581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,801.091,263.0066.8 %5.0322.4648.5484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,445.80593.0082.8 %5.0250.1378.4068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,513.94602.0082.9 %5.0285.1679.3872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,400.57782.0077.0 %5.0415.5764.7384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,231.26502.0084.5 %5.0671.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,380.53277.0091.8 %5.0895.8575.0291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,285.89215.0093.5 %5.0549.6194.5382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,412.80561.0083.6 %5.0414.1918.3995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,402.56514.0084.9 %5.0267.8438.0985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,430.81375.0089.1 %5.0376.7848.5787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,679.76593.0083.9 %5.0340.1251.1185.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี2,973.8223,386.99-686.4 %0.01,225.38283.6376.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,111.656,226.00-1.9 %0.01,282.442,185.88-70.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,525.241,904.0057.9 %5.01,024.0628.7897.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,019.711,492.0062.9 %5.01,631.53215.7086.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,242.371,319.0059.3 %5.0853.4853.4293.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13238,365.20191,830.4519.5 %5.096,563.8758,852.9039.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,102.681,274.0058.9 %5.01,042.93334.2368.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,907.905,633.00-14.8 %0.01,739.131,140.1034.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,919.093,650.20-90.2 %0.0585.48108.6781.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,786.794,025.3215.9 %5.01,230.42320.6373.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,995.8826,973.86-575.0 %0.0830.55615.1325.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,384.4313,013.00-103.8 %0.01,613.56156.7590.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,801.292,697.003.7 %1.5440.30224.8648.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,879.931,259.0067.6 %5.01,252.250.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,926.261,236.0057.8 %5.0953.22267.0672.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,624.484,867.49-34.3 %0.01,195.21425.9864.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,841.1426.0299.5 %5.01,632.431,618.900.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,554.084,509.001.0 %0.51,613.56294.4281.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,423.812,283.0033.3 %5.01,119.14318.7571.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,821.448,732.02-81.1 %0.01,618.7832.6098.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,633.532,815.0075.8 %5.01,157.03640.0944.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,757.383,956.00-5.3 %0.01,195.21286.9076.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,608.302,189.0039.3 %5.01,271.12406.7568.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,497.773,212.3828.6 %5.01,537.50134.2491.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,870.984,779.7318.6 %5.0910.7094.0889.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,874.258,786.0019.2 %5.0597.17287.3351.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี53,963.4555,941.41-3.7 %0.01,460.69551.5462.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,680.50961.0064.1 %5.0466.39129.0472.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,717.103,104.0634.2 %5.01,598.32147.9190.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,028.921,922.2936.5 %5.01,016.52151.4385.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,468.376,320.442.3 %1.0921.93229.1875.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,246.873,747.0011.8 %5.01,480.30614.6558.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,438.405,223.6070.0 %5.06,455.10239.8896.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี11,755.575,752.3951.1 %5.0959.48355.8862.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 12,285.842,330.0081.0 %5.070.28147.47-109.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,432.5411,158.2047.9 %5.01,932.94300.8184.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 212,535.3611,576.007.7 %3.533,648.26147.1899.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,077.757,637.045.5 %2.52,542.90485.7280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 48,869.069,531.90-7.5 %0.02,053.28397.4980.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,235.063,165.57-41.6 %0.0314.080.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,399.532,635.3880.3 %5.0384.22158.2058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี53,256.8129,551.0044.5 %5.01,493.5667.0695.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี74,765.8219,904.0073.4 %5.01,110.50538.4851.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,838.5437,955.014.7 %2.01,366.5610.0099.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว27,331.4623,523.0113.9 %5.01,209.08337.8572.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี31,485.753,898.0087.6 %5.0981.65174.8082.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,385.397,700.0037.8 %5.0960.801,417.90-47.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี32,870.1623,360.0028.9 %5.02,721.181,112.9659.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,637.043,119.0014.2 %5.01,233.24542.4556.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,442.319,071.5241.3 %5.03,730.461,115.9170.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,664.982,221.5616.6 %5.0871.93769.5911.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี596,982.3828,965.0095.1 %5.06,440.394,481.9730.4 %5.0
รวม 1,576,713 730,711 53.66 % 214,696 85,365 60.24 %