สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,908.56941.1067.6 %5.0452.37133.0070.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,596.3712,653.8435.4 %5.086.62142.50-64.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,167.991,964.0038.0 %5.0756.62173.0177.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,876.331,356.0052.9 %5.0585.482.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,284.48337.5196.4 %5.02,315.38627.0072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,726.991,257.0078.1 %5.0287.2960.8078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,900.09464.0088.1 %5.0306.2038.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,751.72713.0081.0 %5.0336.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,864.811,216.0068.5 %5.0190.6766.5065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,523.39636.0081.9 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์3,779.93968.0074.4 %5.0231.1455.1076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,576.91935.0073.9 %5.0384.3365.5582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก3,891.00904.0076.8 %5.0309.0528.0390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,440.21947.0085.3 %5.0335.5447.5085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,409.09853.0075.0 %5.0323.0651.5584.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,764.505,786.1334.0 %5.01,174.971,040.7911.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,354.751,843.0045.1 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,934.822,289.0041.8 %5.0965.80549.8143.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,861.131,416.0063.3 %5.0709.25110.9484.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,240.461,958.0039.6 %5.0642.5389.2386.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,325.913,819.0011.7 %5.01,060.881,626.27-53.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,269.112,936.0010.2 %5.0531.62347.1834.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,688.104,252.0025.2 %5.01,555.29811.3747.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,476.294,322.7621.1 %5.01,079.89602.3044.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,057.5713,389.994.7 %2.01,650.37166.6189.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,389.6613,649.75-19.8 %0.03,673.405,571.00-51.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)6,848.399,179.93-34.0 %0.02,553.511,681.5034.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,515.731,603.0054.4 %5.0889.73702.0521.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,619.048,199.64-7.6 %0.02,430.031,789.8026.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,630.261,470.0059.5 %5.0889.7331.7096.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,884.31661.0086.5 %5.0566.46305.6646.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,282.693,724.5013.0 %5.0870.72242.7472.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,723.156,124.00-7.0 %0.01,041.86114.0089.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,550.905,515.0052.3 %5.0870.72388.6155.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,574.951,977.0056.8 %5.01,003.83211.3878.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,618.0410,190.58-18.2 %0.01,498.2583.1694.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,261.9914,304.55-0.3 %0.02,139.59143.4593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,269.282,397.0071.0 %5.0832.691,072.55-28.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,875.984,070.2716.5 %5.0813.67219.4273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,591.232,429.0047.1 %5.01,003.83320.5868.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,171.442,440.0041.5 %5.01,117.93210.6181.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,669.924,000.00-9.0 %0.0737.610.9599.9 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,898.787,334.00-6.3 %0.0402.3085.5078.7 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 62,725.461.00100.0 %5.01,122.801.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,635.55828.0068.6 %5.0547.45114.9579.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,865.352,167.0043.9 %5.0741.45107.4085.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,090.3917,366.9944.1 %5.01,898.65935.4550.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,257.17962.0077.4 %5.0699.57294.8957.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,531.244,239.0023.4 %5.01,136.94235.0679.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,629.632,116.5054.3 %5.0819.22114.0086.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,659.384,033.8013.4 %5.0927.77492.1946.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,621.474,801.00-3.9 %0.0536.84296.1744.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1164,343.2222,859.8286.1 %5.0989.69465.1453.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215,601.0111,006.2029.5 %5.01,107.86159.7385.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 331,344.3610,459.2066.6 %5.01,401.56402.4771.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี7,995.735,348.0033.1 %5.02,131.82180.0091.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,429.888,132.00-9.4 %0.0433.65399.008.0 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี77,843.6572,977.006.3 %3.01,361.79403.6070.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี118,439.1325,263.0778.7 %5.0822.54130.4384.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,221.281.00100.0 %5.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,469.66108,201.49-342.2 %0.0747.114,655.00-523.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง40,114.251.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง75,565.2211,415.5084.9 %5.0689.63167.6575.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,191.2223,608.00-6.4 %0.01,885.85868.9053.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,499.144,832.00-7.4 %0.0752.94425.4343.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม7,314.2910,251.00-40.2 %0.02,091.8184.1096.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,354.491,120.0066.6 %5.0623.51233.9862.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,643.739,299.0075.3 %5.03,553.814,027.65-13.3 %0.0
รวม 1,046,432 528,716 49.47 % 69,168 35,304 48.96 %