สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,655.771,029.0071.9 %5.0346.2398.8871.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,423.202,607.6023.8 %5.0707.8965.8190.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,508.981,942.9044.6 %5.0612.81133.7878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,919.002,994.7789.3 %5.05,251.83289.0194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,213.8514,123.1546.1 %5.02,448.60227.1790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,105.4813,554.5841.3 %5.02,476.37201.4091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,290.491,538.0064.2 %5.0235.2963.6972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,904.263,337.0032.0 %5.0384.250.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,542.031,375.0075.2 %5.0277.3689.3267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,598.141,672.0090.5 %5.0408.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,914.111,149.0093.2 %5.0255.030.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,069.56706.0082.7 %5.0372.7846.3887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,665.871,187.0074.6 %5.0281.0567.4576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,632.05694.0080.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 711,258.216,001.9046.7 %5.01,296.541,149.8911.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,623.164,713.00-30.1 %0.0816.02145.3282.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,880.617,253.74-86.9 %0.0916.35342.3462.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม2,867.13817.0071.5 %5.0422.65128.3369.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,902.623,848.0034.8 %5.0993.13549.3744.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,086.261,041.0066.3 %5.01,368.570.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,359.801,512.0055.0 %5.0669.860.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,242.381,666.0048.6 %5.0669.85133.0180.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,332.098,697.5023.2 %5.01,639.68557.6466.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,289.693,296.0037.7 %5.02,076.201,004.5051.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม1,932.123,634.46-88.1 %0.0427.2552.9887.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,812.074,674.002.9 %1.01,107.22229.5379.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,189.712,062.0035.4 %5.0653.425.1399.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,122.608,247.3148.8 %5.01,791.7967.4796.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,479.011,769.0049.2 %5.0802.96315.5360.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,573.885,724.0650.5 %5.0690.50641.647.1 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,749.76964.0074.3 %5.0917.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,758.26760.8072.4 %5.0460.69133.0571.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,710.483,980.0015.5 %5.0860.02205.9776.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,176.013,552.0031.4 %5.01,339.04682.4649.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม8,911.903,102.0065.2 %5.01,493.99315.4978.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,539.421,184.0081.9 %5.0575.5692.0284.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,465.1413,520.31-29.2 %0.02,077.0547.3697.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,365.902,120.3081.3 %5.0688.88399.3642.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,291.082,542.7222.7 %5.0726.91418.0042.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,650.342,298.0037.0 %5.0730.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,152.914,647.0035.0 %5.01,562.51509.4167.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,900.326,717.00-13.8 %0.0783.9696.1487.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,081.9344,624.37-102.1 %0.0776.20199.3974.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,213.277,440.0039.1 %5.0761.8964.8991.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา18,776.4815,960.0015.0 %5.0909.90464.1249.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร41,314.8842,205.64-2.2 %0.02,032.67321.5384.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี21,669.851,321.2093.9 %5.01,282.8461.2195.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,702.736,361.0134.4 %5.01,027.70186.1081.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม118,048.02168,386.00-42.6 %0.01,379.091,024.9425.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,671.051,030.0061.4 %5.0479.70194.2659.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,585.541,893.0058.7 %5.0669.86284.5157.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,411.491,928.0043.5 %5.0764.94145.9880.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,115.8815,232.275.5 %2.52,495.40880.3364.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,103.832,210.0046.1 %5.01,050.17425.6359.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)4,003.651,640.0059.0 %5.01,025.350.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม11,484.045,261.7254.2 %5.0621.37325.2547.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 116,821.4410,748.5136.1 %5.01,135.65313.0372.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 215,283.768,474.9844.5 %5.0928.36315.3566.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,808.679,498.24-39.5 %0.0430.97272.1736.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,741.8210,155.2585.4 %5.0521.21403.7522.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม155,134.1326,841.0082.7 %5.0878.79121.3386.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม113,198.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0741.031,071.54-44.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม11,857.6410,409.0112.2 %5.0364.48462.77-27.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,853.0022,304.0034.1 %5.0558.9175.3386.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)14,976.5012,153.6018.8 %5.0466.23111.1976.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล52,891.8211,290.0078.7 %5.0486.45295.3739.3 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25,480.8024,091.055.5 %2.5622.30319.7448.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,983.9918,102.68-101.5 %0.01,483.191,446.332.5 %1.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)360,953.34375,813.00-4.1 %0.01,455.561,209.6816.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,546.063,085.2013.0 %5.0821.99513.8637.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,658.371,385.0047.9 %5.0384.61144.1162.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 761,052.7656,826.386.9 %3.010,086.988,949.8011.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม47,065.13105,738.14-124.7 %0.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,495,358 1,180,664 21.04 % 85,250 34,933 59.02 %