สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,305.071,237.0046.3 %5.0253.2332.1687.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,996.461,840.0038.6 %5.0538.4734.2893.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,666.031,777.0033.3 %5.0443.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,880.0914,634.8038.7 %5.03,037.70472.1584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,308.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,309.57369.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,000.796,272.0710.4 %5.0279.3163.6577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,233.588,583.81-102.8 %0.01,013.87440.0756.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,955.263,860.002.4 %1.0880.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,073.841,214.0060.5 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,007.281,551.0048.4 %5.0405.36180.7255.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,942.093,282.00-11.6 %0.0500.44499.450.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,783.062,833.00-58.9 %0.0351.4832.3890.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,523.191,386.8369.3 %5.01,013.87380.0062.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,431.4413,583.00-61.1 %0.01,146.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,767.432,242.0040.5 %5.0709.61205.8671.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,999.741,311.0067.2 %5.0899.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,686.801,073.0060.1 %5.0405.36301.2825.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,653.604,276.96-17.1 %0.0728.63278.3561.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,845.6639,455.00-346.0 %0.01,337.14383.5071.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,331.041,489.0072.1 %5.0652.58236.5363.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,229.702,060.0036.2 %5.0633.5563.1890.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,139.9813,650.02-122.3 %0.01,458.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,076.161,423.0053.7 %5.0481.43130.1573.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,607.012,109.0041.5 %5.0652.5791.9885.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,374.973,504.00-3.8 %0.0690.6056.9991.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,128.242,743.1012.3 %5.0557.4993.5283.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,216.225,536.00-31.3 %0.0595.5272.1887.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,928.031,959.0082.1 %5.0422.29130.9469.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 41,666.3159,474.01-42.7 %0.0668.77366.2345.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,713.4515,564.00-131.8 %0.01,812.541,113.8938.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,557.102,138.0016.4 %5.0405.36161.3760.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร13,289.8212,848.733.3 %1.52,154.83475.5077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,098.114,653.00-13.5 %0.0975.84381.9660.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,260.5416,040.00-56.3 %0.02,410.35412.3082.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,222.292,066.0051.1 %5.0937.810.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,264.607,614.337.9 %3.52,215.20144.9693.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร36,366.414,122.5688.7 %5.0301.66136.1354.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,885.9711,003.1851.9 %5.01,138.81110.6790.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,035.963,393.9878.8 %5.0254.23204.2119.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร81,941.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,435.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบ10,164.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,458.1613,740.60-31.4 %0.01,165.90719.2038.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,989.823,373.2043.7 %5.0880.76662.2424.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,494.351,275.2848.9 %5.0291.2660.7879.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,238.2332,991.0150.9 %5.013,957.133,425.8775.5 %5.0
รวม 389,324 335,183 13.91 % 49,965 12,928 74.13 %