สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,992.86743.0075.2 %5.0259.39144.8644.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,883.011,721.0040.3 %5.0468.8561.2586.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,763.141,638.0040.7 %5.0405.3647.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,912.0911,480.043.6 %1.51,685.87312.9481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,425.131,797.0059.4 %5.0193.640.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,824.26896.0076.6 %5.0189.120.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,506.61381.0089.1 %5.0164.2643.5773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,930.95476.0087.9 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,753.15374.0090.0 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,375.79528.0084.4 %5.0140.5046.5566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้980.44306.0068.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,544.863,084.9913.0 %5.0544.91161.5470.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง3,700.811,499.0059.5 %5.0259.69238.498.2 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,772.351,872.0060.8 %5.0944.25747.8520.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,406.88527.6088.0 %5.0449.8591.6779.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,911.611,281.0056.0 %5.0468.85408.3312.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,173.772,097.0033.9 %5.0620.95777.72-25.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,119.231,800.0015.1 %5.0386.3930.5892.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง5,408.292,866.0047.0 %5.0906.22363.5459.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,098.6011,577.8211.6 %5.0963.26223.1676.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,273.811,041.0068.2 %5.0620.98257.0258.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง2,642.26332.0087.4 %5.0620.9819.0096.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,176.73875.0072.5 %5.0411.80104.5074.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,315.883,152.004.9 %2.0620.98159.1674.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,804.3225,731.00-101.0 %0.01,134.41791.0830.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,971.603,370.0032.2 %5.0849.17798.006.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,565.942,311.0035.2 %5.0563.93128.9777.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,737.7311,118.34-43.7 %0.01,172.4233.0497.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,726.123,707.0021.6 %5.0525.90410.3022.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,123.662,300.0026.4 %5.0563.93349.8938.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,838.093,393.3311.6 %5.0563.93170.0569.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,942.321,442.0063.4 %5.0639.99176.0472.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,136.612,385.0042.3 %5.0373.7754.3885.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,103.161,721.0044.5 %5.0472.8848.6289.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,314.8542,544.20-17.2 %0.0609.472.8599.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,084.45948.0069.3 %5.0373.740.9599.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,929.62813.0072.2 %5.0383.71132.7665.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง5,172.665,060.652.2 %1.0620.98223.2564.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,123.063,271.00-4.7 %0.0468.8587.2181.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,613.672,000.0044.7 %5.0591.88311.6747.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง13,389.9414,995.02-12.0 %0.01,018.27193.9681.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,414.045,332.31-20.8 %0.0287.05514.42-79.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง60,282.1442,680.0029.2 %5.0971.98264.9472.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง24,452.718,443.0065.5 %5.0352.23160.2354.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,831.659,440.0067.3 %5.0362.8695.0073.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,810.2320,776.33-205.1 %0.0977.38873.3010.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,228.721,999.0038.1 %5.0601.96175.8470.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,552.83768.0069.9 %5.0335.7486.6274.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,608.039,418.2746.5 %5.02,236.762,552.87-14.1 %0.0
รวม 369,412 279,351 24.38 % 28,778 12,971 54.93 %