สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,517.42864.0065.7 %5.0216.1349.2477.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม6,485.5120,113.99-210.1 %0.0463.3460.2287.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,826.082,003.4029.1 %5.0387.2839.0589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,331.8920,849.9931.3 %5.02,331.45285.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,525.13685.0080.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,433.48378.0089.0 %5.0131.130.9599.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,561.375,003.80-40.5 %0.0955.04263.0872.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,567.453,466.6924.1 %5.0558.42388.3230.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม2,536.981.00100.0 %5.0273.180.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,671.391,611.0056.1 %5.0767.60290.7562.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,959.85839.0071.7 %5.0444.32139.2668.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม12,800.27806.0093.7 %5.04,456.70201.0595.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,530.841,362.8046.2 %5.0311.21249.4419.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,021.332,776.608.1 %4.0635.8382.1287.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,329.942,670.9019.8 %5.0634.48100.2384.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,902.543,618.8472.0 %5.0900.7196.2189.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,306.001,543.0053.3 %5.0562.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,947.68895.0069.6 %5.0482.3651.1189.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,724.76359.5086.8 %5.0368.26310.7515.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,195.202,676.0016.2 %5.0520.3965.2287.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,510.194,081.809.5 %4.51,109.880.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,161.502,196.0057.5 %5.01,376.11664.1351.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,367.841,806.0046.4 %5.0653.50130.9880.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,293.844,620.10-7.6 %0.0938.7431.3196.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,269.861,521.0086.5 %5.0539.40165.0169.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,281.882,142.0034.7 %5.0558.4295.7182.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,405.233,694.00-8.5 %0.0653.500.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,564.601,881.3058.8 %5.0520.34185.3164.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,077.833,835.006.0 %3.0330.2350.3584.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,006.672,206.0080.0 %5.0425.3147.5088.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 28,528.2016,647.7041.6 %5.0485.6398.0379.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,801.131,057.0062.3 %5.0330.2343.4786.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,399.124,634.9814.2 %5.0748.58318.6757.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,032.481,094.7063.9 %5.0463.34145.4568.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,477.022,814.0037.1 %5.0824.6450.2793.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,225.981,408.0066.7 %5.0805.96252.8668.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,145.882,517.7920.0 %5.0463.34338.4527.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,019.5314,885.7412.5 %5.0669.71204.8669.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,054.982,416.3952.2 %5.066.91306.78-358.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม67,197.0738,542.0042.6 %5.01,054.22519.6550.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,034.3134,786.26-166.9 %0.0322.700.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,611.1421,319.71-28.3 %0.0214.13258.65-20.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,051.5516,677.007.6 %3.5840.96111.8386.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม42,130.3031,411.0025.4 %5.01,313.92587.1055.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,883.161,307.0054.7 %5.01,234.40328.1273.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,429.102,120.0038.2 %5.0539.40200.1762.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,479.69797.0067.9 %5.0273.18161.3640.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,049.26205.9298.6 %5.02,678.892,099.1621.6 %5.0
รวม 422,664 295,150 30.17 % 36,262 10,167 71.96 %