สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,289.82753.0067.1 %5.0454.0259.7386.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,013.875,734.9947.9 %5.073.6650.1032.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,544.714,391.6162.0 %5.0853.33337.9560.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,119.031,314.0068.1 %5.0701.2046.8293.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,591.0212,712.0018.5 %5.02,127.43306.4185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,277.69604.0085.9 %5.0203.0744.6078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,361.98440.0086.9 %5.0377.5749.2487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,372.83977.0071.0 %5.0162.6037.7676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,508.21498.0085.8 %5.0166.6248.0871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,551.11662.0081.4 %5.0324.7548.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,330.95394.0088.2 %5.0411.5766.0184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,816.50868.0085.1 %5.0358.3080.3877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,230.14954.0077.4 %5.0277.7042.4684.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,028.98107.5094.7 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,113.005,981.3350.6 %5.01,157.58956.6017.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0814.65160.4680.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,944.351,723.0056.3 %5.01,081.55243.2077.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,961.363,605.0027.3 %5.0934.56193.1779.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,100.001,250.3359.7 %5.0777.27346.9255.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,423.391,944.0069.7 %5.02,108.41865.5758.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,271.313,175.41-39.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,235.593,000.0029.2 %5.01,233.65574.7553.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,111.223,105.2824.5 %5.0771.410.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,447.2610,936.0018.7 %5.01,652.00813.2050.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,863.2410,592.00-34.7 %0.02,976.15232.7592.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,965.772,618.0047.3 %5.0777.27180.9276.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,163.61971.0069.3 %5.0853.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,220.681,586.0050.8 %5.0644.16175.4572.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,946.583,299.5916.4 %5.0872.34162.8781.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,607.219,876.41-29.8 %0.01,956.282.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,266.933,669.7730.3 %5.01,100.56315.1771.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,540.821,543.0066.0 %5.0815.3261.7592.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี12,267.2612,690.87-3.5 %0.03,173.2828.9299.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,593.331,570.0065.8 %5.0853.33212.7275.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,851.064,649.9720.5 %5.0967.43423.7156.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,649.443,469.0038.6 %5.0891.36297.6466.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,127.682,765.0033.0 %5.0910.3852.5594.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,752.832,768.0026.2 %5.0993.1757.5294.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,232.941,645.0085.4 %5.0769.1548.4293.7 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี301,820.81103,855.0365.6 %5.01,294.981,607.98-24.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,004.55816.0072.8 %5.0606.12201.4666.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,514.003,619.9919.8 %5.01,138.59205.2682.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,665.252,079.0043.3 %5.0758.2550.9593.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,890.654,520.0523.3 %5.01,138.57207.6081.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,723.572,539.0031.8 %5.0796.2874.6090.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี9,600.967,450.0022.4 %5.01,883.99109.2594.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 171,943.6110,033.1886.1 %5.0895.01503.6043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 217,209.5112,360.3628.2 %5.01,654.71157.4190.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี13,500.559,171.0432.1 %5.02,868.31495.5782.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,331.065,263.001.3 %0.5403.36159.6060.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี110,575.3327,305.0075.3 %5.0850.18225.2973.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี103,815.2321,617.0079.2 %5.0856.02101.4688.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี21,567.0322,045.96-2.2 %0.0824.471,018.40-23.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี40,211.7113,425.0066.6 %5.0802.91304.0062.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,126.318,665.0054.7 %5.0596.4427.0095.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด79,634.3017,675.0077.8 %5.0825.58314.5061.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี16,537.7318,192.00-10.0 %0.01,823.441,234.6532.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,579.512,476.0030.8 %5.0739.24296.3559.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,000.671,666.0058.4 %5.0549.07155.0971.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี43,618.0917,204.4660.6 %5.06,905.766,080.0012.0 %5.0
รวม 1,103,564 440,822 60.05 % 64,158 21,158 67.02 %