สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,688.07602.0083.7 %5.0419.60133.0168.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,298.748,107.702.3 %1.066.0571.44-8.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,599.215,097.45-41.6 %0.0799.9270.2491.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,541.411,743.0031.4 %5.0552.710.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,542.756,794.9256.3 %5.02,454.33987.7959.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,970.331,104.6072.2 %5.0326.3541.1687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,320.52428.0087.1 %5.0257.6764.3175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,795.67319.0091.6 %5.0256.79111.1556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,667.26754.0079.4 %5.0416.9585.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,060.76278.0093.2 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,689.061,323.0064.1 %5.0445.0552.2588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,700.541,189.0074.7 %5.0574.6847.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,994.37417.0089.6 %5.0334.5458.9082.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,652.127,164.50-26.8 %0.0894.76222.3075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,331.205,911.79-10.9 %0.01,084.14332.8569.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,350.59700.0070.2 %5.0515.21232.8554.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,415.04684.0071.7 %5.0541.7094.9782.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,715.282,295.9015.4 %5.0628.8097.6384.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,895.941,877.0061.7 %5.01,161.22340.9070.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,017.42881.0070.8 %5.0761.893.0199.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,661.60979.6079.0 %5.0685.82143.5879.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,310.755,071.10-53.2 %0.0899.471,035.65-15.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,641.832,381.709.8 %4.5513.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,478.633,751.0016.2 %5.0988.44507.3048.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,172.112,026.8036.1 %5.0818.950.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,200.408,867.0032.8 %5.01,465.48306.7479.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน78,455.3348,242.2038.5 %5.0458.34840.33-83.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,268.427,377.1534.5 %5.04,254.882,500.4041.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,491.682,232.0036.1 %5.0933.032.8599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,349.27990.0057.9 %5.061.670.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,386.23716.0048.3 %5.068.2224.0864.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,978.773,248.0034.8 %5.089.9424.0873.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,405.16407.0088.0 %5.0876.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,739.31888.0067.6 %5.0647.81338.8747.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,365.033,656.30-8.7 %0.0856.98259.0569.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,587.033,034.0015.4 %5.01,584.78789.7350.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,616.425,186.0046.1 %5.01,769.75617.7865.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,802.441,918.1360.1 %5.0895.23137.4384.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,081.868,083.50-32.9 %0.01,484.5193.9393.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,576.4210,956.0019.3 %5.01,966.531,069.7045.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,647.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0685.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,427.202,994.5312.6 %5.0876.01438.6149.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,931.181,811.0038.2 %5.0723.86178.3275.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,273.342,054.0037.3 %5.0856.98287.6766.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,139.715,458.0032.9 %5.0705.0753.8192.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,092.831,594.0085.6 %5.0802.78182.2577.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 46,273.2437,614.4918.7 %5.0893.821,298.28-45.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,082.67756.0075.5 %5.0609.76132.5878.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,964.673,964.2360.2 %5.01,161.222.8599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,872.741,362.6064.8 %5.0685.84343.2250.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,050.276,038.0033.3 %5.01,655.64696.6457.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,869.811,772.8138.2 %5.0647.7954.4391.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,092.002,994.993.1 %1.5705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,637.45102,960.00-88.4 %0.03,074.17327.1989.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 125,930.139,602.9863.0 %5.01,313.54460.7564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,549.1411,670.1819.8 %5.01,597.00311.7280.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,466.371,603.5135.0 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,979.465,496.7575.0 %5.0136.240.9599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์361,958.6325,229.7093.0 %5.04,022.49256.8593.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน58,714.4413,248.0077.4 %5.0871.34180.7279.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี39,930.996,982.5182.5 %5.0800.8789.6788.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,966.2312,429.0066.4 %5.0957.35613.9235.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,776.1923,035.00-95.6 %0.01,693.901,134.1733.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,203.723,361.0059.0 %5.0931.79324.6665.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,523.04860.0065.9 %5.0514.71126.4275.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,572.6310,832.0030.4 %5.04,187.972,353.3943.8 %5.0
รวม 1,034,093 463,409 55.19 % 65,049 21,966 66.23 %