สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,603.811,260.0051.6 %5.0538.6434.7993.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช22,081.2920,997.004.9 %2.0525.83442.5015.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,398.876,649.5029.3 %5.062.1080.41-29.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,362.092,323.0072.2 %5.057.6894.09-63.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,660.612,309.0036.9 %5.01,109.12143.7587.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,378.882,040.0039.6 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช16,426.484,880.6770.3 %5.03,762.43300.2092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0424.3354.1587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,603.39185.0094.9 %5.0204.8374.8963.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,273.24502.0084.7 %5.0178.0033.0981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,352.97936.0072.1 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,225.21244.0092.4 %5.0273.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,316.48514.0084.5 %5.0246.1433.1186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,508.54724.0079.4 %5.0334.5160.7881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,433.59655.0080.9 %5.0227.3533.1085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,392.661,822.5058.5 %5.0527.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,475.64136.0096.1 %5.0274.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,660.93331.0091.0 %5.0369.0564.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,785.92736.0080.6 %5.0278.8640.9885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,630.48887.0080.8 %5.0253.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,041.77135.0096.7 %5.0333.5474.9077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,425.53514.0085.0 %5.0388.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,164.34835.0073.6 %5.0337.0231.9890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,760.16530.0085.9 %5.0296.7482.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,325.95551.0083.4 %5.0270.1447.9282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,454.51512.0085.2 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,407.37432.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,312.09408.0087.7 %5.0192.8331.5283.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,710.935,063.2011.3 %5.0823.88171.0079.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,353.635,345.000.2 %0.5604.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช7,111.757,516.29-5.7 %0.02,021.89416.1079.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40161.5055.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,324.591,189.0048.9 %5.06,286.94239.4096.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,665.09935.0064.9 %5.0699.64363.8548.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,903.581,569.5045.9 %5.0484.48120.6575.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0728.8043.8494.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,057.222,334.0053.8 %5.01,375.33645.5253.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,669.381,820.0050.4 %5.01,071.09207.7980.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1517,936.3526,341.06-46.9 %0.06,170.494,263.0030.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,531.631,381.5060.9 %5.01,514.4589.0494.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,274.111,266.0070.4 %5.01,261.26512.0459.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,562.735,686.10-59.6 %0.01,014.041,977.53-95.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,128.575,296.21-69.3 %0.0677.060.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,568.675,147.177.6 %3.51,907.781,937.53-1.6 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,447.792,837.6017.7 %5.01,044.5253.2094.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,767.4713,525.60-14.9 %0.01,421.901.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช123,748.43116,929.005.5 %2.5772.65535.7530.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,026.2713,293.69-47.3 %0.03,340.293,988.85-19.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,518.812,524.0028.3 %5.01,052.07562.4046.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,966.951,841.0253.6 %5.0821.49139.0783.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,637.68978.0073.1 %5.081.4657.2729.7 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,861.011,081.0041.9 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,861.01331.0082.2 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,998.901,242.0068.9 %5.01,070.710.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,710.321,357.5049.9 %5.0740.28323.9056.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,972.704,667.50-57.0 %0.0785.48268.9865.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,166.4734,846.00-326.7 %0.02,021.892,548.29-26.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,441.406,428.0023.9 %5.01,603.54398.0175.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,831.253,042.0020.6 %5.01,128.14452.8459.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช6,270.419,480.00-51.2 %0.01,774.6840.6697.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.14388.5565.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,645.384,932.14-35.3 %0.01,071.16550.5748.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,778.892,613.0054.8 %5.01,736.65400.4476.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,832.093,242.0032.9 %5.01,314.39113.9791.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,696.186,370.00-11.8 %0.0937.9831.5296.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,954.624,761.8768.2 %5.0553.6576.4786.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช3,997.145,897.00-47.5 %0.0478.81124.5374.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 153,386.23135,626.5911.6 %5.02,128.181,229.6442.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 46,793.0029,954.9036.0 %5.0942.20617.7834.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,530.461,545.0038.9 %5.0690.76116.4383.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,637.324,404.005.0 %2.51,337.32129.7290.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,209.852,079.6035.2 %5.0899.93233.6574.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,098.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0709.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,988.723,649.008.5 %4.01,242.24775.2037.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,692.873,798.0060.8 %5.03,773.12606.3283.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,844.176,539.04-35.0 %0.01,101.58457.9058.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช16,263.552,882.2782.3 %5.01,479.50214.9785.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 145,389.4312,292.3272.9 %5.0914.57199.8278.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 220,935.0611,083.0347.1 %5.01,668.38296.4082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 310,089.158,646.0014.3 %5.02,533.28367.8585.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 12,693.2210,761.4115.2 %5.01,340.27191.8585.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช18,114.6114,352.0020.8 %5.02,442.30184.3192.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,303.736,607.4561.8 %5.0235.59324.36-37.7 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,126.3347.3399.9 %5.0511.08154.7269.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,152.195,953.703.2 %1.5101.01345.97-242.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช82,887.2737,109.0155.2 %5.01,823.81389.0878.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช41,430.7419,258.0953.5 %5.01,227.5849.5496.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,374.7121,335.0029.8 %5.01,085.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช150,504.6732,244.0078.6 %5.01,145.64332.2471.0 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช30,853.799,660.0068.7 %5.0757.41368.9151.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช453,114.2829,895.9893.4 %5.01,027.801,185.13-15.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,767.539,684.0053.4 %5.0904.33233.0974.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช36,723.2020,599.0043.9 %5.0844.5789.3089.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,508.5367.2099.8 %5.0957.38508.3046.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี14,024.196,702.0052.2 %5.0757.63161.0278.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง157,875.6120,026.0187.3 %5.01,382.98538.5161.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,615.5828,731.04-46.5 %0.02,545.47642.4474.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช21,964.0117,120.2422.1 %5.04,531.161,495.5067.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช108,775.2254,012.0050.3 %5.02,066.90476.5276.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,636.145,061.72-39.2 %0.01,166.17571.6051.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.491,596.0049.2 %5.0804.87261.6467.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,344.4249,946.00-15.2 %0.05,603.145,560.030.8 %0.5
รวม 2,119,086 988,428 53.36 % 116,969 43,410 62.89 %