สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,651.711,320.0050.2 %5.0412.17141.2465.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.804.7591.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,038.591,248.0058.9 %5.0481.92123.1074.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,330.892,065.0038.0 %5.0621.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,027.909,008.000.2 %0.52,028.53408.4179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่3,946.111,301.0067.0 %5.0289.59110.5661.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,685.19388.0089.5 %5.0330.1225.5192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,583.32445.0087.6 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,595.13800.0077.7 %5.0313.9364.8979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,631.71450.0087.6 %5.0289.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,636.24375.0089.7 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,584.50444.0087.6 %5.0420.3875.9281.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,308.264,624.00-7.3 %0.0678.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,343.912,523.6124.5 %5.0526.57285.5145.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,447.141,261.8071.6 %5.0343.58142.9758.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,108.96619.0070.6 %5.0366.78232.6836.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,897.751,862.0052.2 %5.0925.60275.5070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,406.712,861.0016.0 %5.0697.41431.0938.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,238.451,263.0061.0 %5.0659.38124.9081.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,607.161,200.0066.7 %5.0811.42180.2677.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,944.442,573.0934.8 %5.01,057.28618.1341.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,955.421,505.5023.0 %5.0472.96191.0159.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,429.164,254.613.9 %1.51,267.95650.9048.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,621.141,759.0051.4 %5.0704.74116.0183.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,447.779,447.3529.7 %5.01,172.81308.9873.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่282,651.22223,886.0220.8 %5.01,688.33199.5088.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 175,067.2012,717.40-151.0 %0.01,381.983,361.10-143.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,485.148,377.04-29.2 %0.01,644.99280.2583.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,822.611,731.0064.1 %5.0811.50308.5362.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,377.441,902.0077.3 %5.093.12114.95-23.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,229.12865.0073.2 %5.0792.500.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,046.491,078.0064.6 %5.0583.2124.7095.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,433.932,500.0027.2 %5.0735.44190.1774.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,208.932,005.0052.4 %5.01,039.70159.4484.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,529.692,005.0055.7 %5.01,172.81213.7581.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,432.102,352.0056.7 %5.0906.58217.7276.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,253.4610,416.6221.4 %5.01,267.9052.2595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,176.881,656.0047.9 %5.0754.46150.1080.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,533.502,974.5615.8 %5.0811.50138.3483.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,284.612,695.0018.0 %5.0678.3989.7286.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,803.201,499.0060.6 %5.0925.6076.0091.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,040.292,005.0050.4 %5.0602.33213.7564.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,153.092,556.0077.1 %5.0678.4177.3088.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่60,786.8527,205.0055.2 %5.01,217.06660.2545.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,083.043,035.741.5 %0.5564.30110.3380.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,824.973,053.0020.2 %5.0887.57255.5571.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,111.971,910.0038.6 %5.0735.50126.3582.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,882.384,235.0413.3 %5.0944.63211.8577.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,335.101,580.0052.6 %5.0697.41152.0078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,394.733,886.6562.6 %5.03,017.36421.2086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่34,017.7911,676.7565.7 %5.01,724.47342.4780.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,640.762,735.1351.5 %5.0408.83422.75-3.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่75,326.1342,342.0043.8 %5.01,436.17603.2558.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,489.4121,768.00-6.2 %0.0756.481,245.09-64.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,440.0812,349.3524.9 %5.0648.77357.2744.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,886.7311,741.0037.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก20,080.4418.3599.9 %5.0669.41632.525.5 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่36,990.441,276.0296.6 %5.014,292.75981.3593.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,520.422,552.3227.5 %5.0751.64360.3052.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,715.141,122.0058.7 %5.0450.20194.7556.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,398.42415.0096.9 %5.03,148.133,162.00-0.4 %0.0
รวม 809,921 489,720 39.53 % 64,359 20,625 67.95 %