สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,188.51586.0073.2 %5.0376.72129.5865.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,798.0419,379.0139.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,304.983,928.6046.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,833.423,536.347.7 %3.5661.9640.6293.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,557.67865.0075.7 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา13,717.5611,772.0014.2 %5.01,688.83301.4482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,717.451.00100.0 %5.0228.4661.7573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว374.33306.0018.3 %5.0456.0233.2592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,751.27266.0092.9 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,616.15181.0095.0 %5.0207.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,624.91372.0089.7 %5.0356.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,297.09365.0088.9 %5.0209.2076.6763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,532.30490.0091.1 %5.0321.5057.7482.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,142.623,985.003.8 %1.5833.14746.7010.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,173.911,640.0024.6 %5.0494.94142.5071.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,532.426,453.0055.6 %5.0947.20198.4679.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา5,396.511,920.4664.4 %5.0985.24501.5049.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,616.061,035.0071.4 %5.0662.00160.4875.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา1,851.56429.0076.8 %5.0585.9331.2794.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,517.562,274.0035.4 %5.0723.57738.15-2.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,417.493,468.0021.5 %5.0937.67256.5072.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,140.262,374.2042.7 %5.01,137.36414.2363.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,973.071,037.0065.1 %5.0604.950.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,527.786,338.94-40.0 %0.01,023.2794.4990.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,526.451,144.0067.6 %5.0615.50225.6663.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,631.24952.0041.6 %5.059.892.8595.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,153.11974.0069.1 %5.0738.0373.0790.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,716.22643.0076.3 %5.0547.87187.0965.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา2,825.381,954.0030.8 %5.0642.98434.1932.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,335.8542,749.86-68.7 %0.09,390.31995.1689.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,894.412,838.0027.1 %5.01,080.32321.1770.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,423.81824.0081.4 %5.0757.0440.1494.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,953.073,958.42-0.1 %0.0627.79109.6782.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,066.561,522.0086.2 %5.0719.01432.2539.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,645.794,004.0113.8 %5.0814.12865.97-6.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,426.512,521.0060.8 %5.0719.01174.7975.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,839.581,694.9955.9 %5.0719.0461.7491.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา3,827.462,261.4040.9 %5.0452.790.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา10,931.801,206.0089.0 %5.0700.03133.4180.9 %5.0
รจจ.พังงา 80,454.50111,375.00-38.4 %0.0833.43364.5056.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,549.82871.0065.8 %5.0509.8442.7791.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,182.702,516.0079.3 %5.01,194.41120.3789.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,837.44997.0074.0 %5.0642.98165.3074.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,795.855,076.6057.0 %5.0966.22144.8885.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,315.861,484.0055.2 %5.0833.11203.4575.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,006.7410,551.5812.1 %5.02,658.64203.6592.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง26,988.268,866.0467.1 %5.01,595.10246.2284.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,922.459,261.6062.8 %5.01,588.17233.6485.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,208.133,386.1019.5 %5.0256.93138.1746.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,119.5239,840.3620.5 %5.01,068.07272.7874.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,334.4619,337.40-5.5 %0.0558.411,254.89-124.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง27,264.377,710.0171.7 %5.0650.1190.2586.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,688.248,576.9970.1 %5.0663.46233.0064.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,219.5614,848.72-4.4 %0.01,584.441,366.0513.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,440.561,620.0052.9 %5.0651.14299.6054.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,235.75648.0071.0 %5.0395.77118.3970.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,792.4612,120.0012.1 %5.03,880.233,432.4011.5 %5.0
รวม 571,157 401,336 29.73 % 53,436 16,979 68.23 %