สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,886.981,367.0052.6 %5.0326.82164.3549.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.91462.00-397.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,028.638,526.0055.2 %5.064.12127.97-99.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,564.235,920.00-66.1 %0.0593.0457.5290.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,919.551,362.0053.3 %5.0421.9031.6892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต32,376.3015,190.3853.1 %5.03,217.25333.7289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,989.983,360.0072.0 %5.0421.9053.2087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,680.492,200.0053.0 %5.0402.88102.7874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,464.971,090.0075.6 %5.0329.3657.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง3,479.731,132.0067.5 %5.0371.2495.0074.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,501.945,089.0021.7 %5.0593.04131.1277.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6623.6197.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,516.086,000.00-70.6 %0.0764.18327.7557.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,601.231,870.0059.4 %5.01,144.48139.9487.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,052.722,783.0031.3 %5.0859.26503.4341.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,265.172,174.0033.4 %5.0459.93114.2075.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,893.841,169.0059.6 %5.0402.88220.3845.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,211.112,675.0016.7 %5.0478.94336.8429.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,690.371,779.00-5.2 %0.0355.520.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,230.541,938.0054.2 %5.0783.20266.7565.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,029.132,125.0029.8 %5.0440.91166.2562.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,304.6818,671.00-196.1 %0.01,429.740.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,420.023,143.008.1 %4.0745.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,358.933,180.0027.0 %5.0764.1843.2794.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,209.2414,575.1327.9 %5.0242.85209.6713.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,701.22344.0079.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,648.85550.0084.9 %5.0764.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,811.06306.3089.1 %5.0497.96163.2267.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,791.953,387.0010.7 %5.0745.17176.2476.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต7,988.3021,591.00-170.3 %0.01,220.57984.9719.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,762.542,576.0045.9 %5.01,296.63731.3543.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,057.671,280.0068.5 %5.01,011.39156.3084.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต7,015.6411,721.84-67.1 %0.01,258.6063.8094.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,653.57152.0094.3 %5.0421.90266.0037.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,660.933,327.329.1 %4.5631.0765.5589.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,348.491,687.0049.6 %5.0726.15126.9882.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,462.601,005.0071.0 %5.0593.04187.1568.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,262.514,349.00-33.3 %0.0574.020.9599.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,827.023,343.0066.0 %5.0520.71112.9478.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 67,018.49118,721.10-77.1 %0.0912.17911.650.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,738.83506.0081.5 %5.0373.186,450.58-1,628.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต5,551.907,374.60-32.8 %0.01,562.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,973.332,172.0045.3 %5.0859.26101.6188.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต5,157.475,871.81-13.9 %0.01,068.44106.6390.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,074.802,530.0037.9 %5.0878.28125.4385.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,718.112,401.0011.7 %5.0440.91360.7818.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต44,711.1913,606.0069.6 %5.0653.43212.3367.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต13,781.902,825.9179.5 %5.0242.70122.0049.7 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง44,374.1821,060.0052.5 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,172.2233,179.0023.1 %5.0652.6045.0093.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต200,302.88256,001.39-27.8 %0.0506.57226.7455.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,174.0214,182.0022.0 %5.0342.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,071.7914,448.00-10.5 %0.01,148.261,067.937.0 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 2,934.421,341.0054.3 %5.0535.99160.7170.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,459.12350.0085.8 %5.0288.785.0998.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 63,153.6646,343.7326.6 %5.08,539.303,403.6960.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ12,011.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 756,037 705,852 6.64 % 46,153 20,690 55.17 %