สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,157.88680.4068.5 %5.0347.6651.9685.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง119,399.8734,498.8471.1 %5.0824.8187.1389.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,293.301,618.5050.9 %5.0651.9163.9490.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,697.781,794.9033.5 %5.0518.8053.1189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง10,761.7510,869.20-1.0 %0.01,945.00443.1777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,908.81586.0085.0 %5.0260.7858.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,443.80171.0095.0 %5.0337.2585.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,417.83285.0091.7 %5.0321.1456.0582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,331.92100.0097.0 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง6,967.648,947.40-28.4 %0.01,172.08100.6591.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,077.274,667.85-51.7 %0.0708.96306.1656.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,259.78338.0085.0 %5.0420.63187.1555.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง4,505.761,399.5068.9 %5.0247.21167.3432.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,912.062,208.1043.6 %5.0804.06278.7965.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,026.701,421.5053.0 %5.0670.96186.8272.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,829.931,059.8062.6 %5.0632.91223.3164.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,063.511,011.0067.0 %5.0594.86367.7838.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,176.811,432.0034.2 %5.0421.3727.2293.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,564.91834.0076.6 %5.0899.16331.4463.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,046.482,374.8022.0 %5.0632.910.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,192.275,685.2153.4 %5.01,032.2310.0099.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง41,980.0334,927.7916.8 %5.0377.69638.00-68.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,562.671,109.0068.9 %5.0567.6795.6583.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 2,771.572,615.505.6 %2.553.63106.80-99.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,072.291,144.2062.8 %5.0689.950.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,517.32898.4064.3 %5.0499.7965.6586.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,601.152,141.0040.5 %5.0651.91152.0076.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,705.2423,043.00-199.1 %0.01,456.80831.0343.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,899.584,534.60-16.3 %0.0937.15341.4963.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,697.181,236.3066.6 %5.0823.06397.5451.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,579.325,342.38-49.3 %0.0861.0992.0389.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,045.641,853.9039.1 %5.0670.93628.906.3 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,439.012,784.01-14.1 %0.0442.74183.4758.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,788.271,825.5034.5 %5.0461.660.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,331.361,286.0070.3 %5.0588.06152.4074.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,598.861,256.1051.7 %5.0442.7460.3686.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,630.541,498.0096.0 %5.012,023.48159.2498.7 %5.0
รจจ.ระนอง 809,490.0025,702.8196.8 %5.07,819.81416.8594.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,470.22706.6071.4 %5.0288.680.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,000.222,905.0051.6 %5.01,450.58206.8085.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,109.60517.0083.4 %5.0747.0164.4091.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,023.643,948.32-30.6 %0.0689.95185.1473.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,610.142,105.1041.7 %5.0850.440.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,023.041,736.0042.6 %5.0575.85392.1631.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,089.5510,046.0054.5 %5.02,533.58246.1590.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,418.972,334.0075.2 %5.0270.33176.7034.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,660.9710,482.0068.9 %5.0885.77222.6374.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,740.7410,998.56-12.9 %0.0489.53249.0549.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,125.985,936.4441.4 %5.0593.67141.9776.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,563.8714,393.37-68.1 %0.01,465.131,153.3021.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,550.142,384.0032.8 %5.0823.06256.8168.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,459.701,551.0036.9 %5.0423.726.7598.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,776.657,199.8854.4 %5.03,091.432,762.3110.6 %5.0
รวม 1,278,370 272,425 78.69 % 58,231 13,477 76.86 %