สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,355.78686.0070.9 %5.0467.3931.4993.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร11,747.994,512.0061.6 %5.071.76129.66-80.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,009.673,181.00-5.7 %0.0828.72108.1786.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,628.431,625.0038.2 %5.0581.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,679.066,255.6068.2 %5.01,988.67519.6573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,164.321,333.0068.0 %5.0295.8319.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,678.94448.0087.8 %5.0297.5047.8783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,343.72165.0095.1 %5.0257.7552.3679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน6,658.61841.0087.4 %5.0492.7879.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,263.76335.0089.7 %5.0387.4583.8378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,160.64189.0094.0 %5.0478.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,266.12355.0089.1 %5.0305.4159.4980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,743.19348.0090.7 %5.0303.0866.0478.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,234.946,461.00-99.7 %0.0771.9075.3790.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,439.705,006.5052.0 %5.01,056.89742.9329.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร762.79599.0021.5 %5.0306.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร2,017.681,902.005.7 %2.51,113.94226.9579.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,946.12667.0077.4 %5.0714.6015.8797.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 145,492.907,110.57-29.5 %0.01,420.92969.0031.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,697.721,615.0040.1 %5.0676.5768.4089.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,845.322,001.0058.7 %5.01,456.28749.1448.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,801.912,147.59-19.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,028.612,852.0029.2 %5.01,132.98554.6251.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,916.472,290.0041.5 %5.0853.09192.3177.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,855.598,830.03-81.9 %0.01,361.14376.5972.3 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร53,805.2025,187.0053.2 %5.0598.53621.10-3.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,124.282,171.0030.5 %5.0790.6695.7587.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,351.135,184.00-19.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7047.0626.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,282.61849.0074.1 %5.0904.7646.3194.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,802.68585.0079.1 %5.0657.58233.9164.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,941.333,172.00-7.8 %0.0790.66159.2079.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,340.3646,569.90-44.0 %0.04,118.49938.9877.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,355.771,743.7072.6 %5.01,418.22805.2443.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,419.021,847.0046.0 %5.0961.81139.6985.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,470.5912,355.06-90.9 %0.01,380.1698.7592.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,638.882,080.00-26.9 %0.0866.73351.5159.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,237.592,507.5022.6 %5.0508.19311.3238.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,059.131,549.0049.4 %5.0809.68173.1078.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,113.621,540.0050.5 %5.0512.6044.3891.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,131.312,429.5022.4 %5.0638.540.9599.9 %5.0
สพ.ชุมพร10,775.982,596.0075.9 %5.0733.62154.1479.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 36,079.0729,171.0019.1 %5.0811.63317.5860.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,576.02472.0081.7 %5.0562.470.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,288.443,166.0026.2 %5.01,025.140.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,004.641,284.0057.3 %5.0771.67266.9565.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,039.444,993.00-23.6 %0.01,132.98230.8579.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,791.851,110.0060.2 %5.0695.61226.8767.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,475.994,586.33-31.9 %0.01,000.91211.4478.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,802.052,246.4067.0 %5.0783.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,269.277,412.0081.6 %5.01,982.59142.0392.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 210,619.5911,202.35-5.5 %0.01,383.1692.1593.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,549.311,716.0032.7 %5.0373.59303.3418.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล58,717.0011,256.0180.8 %5.0396.77276.9430.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,184.151.00100.0 %5.01,044.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,827.5633,292.00-8.0 %0.01,003.34703.4529.9 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์10,925.1115,188.00-39.0 %0.0678.54305.7854.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร14,349.158,877.2638.1 %5.0698.65102.4185.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ19,598.479,104.0053.5 %5.0635.79439.0031.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน36,840.7311,928.0067.6 %5.0799.6853.5593.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,276.2919,390.00-6.1 %0.02,679.68250.0090.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,028.042,541.0049.5 %5.0885.74502.8943.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,456.13939.0061.8 %5.0505.45225.5055.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,480.5710,120.0056.9 %5.04,154.152,942.5029.2 %5.0
รวม 645,768 364,116 43.62 % 56,291 16,988 69.82 %