สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,538.85752.0070.4 %5.0453.35166.1363.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,201.716,182.00-47.1 %0.0947.74158.5483.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,309.580.00100.0 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,127.3112,576.00-24.2 %0.02,993.691,085.9163.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,438.27559.0083.7 %5.0381.3960.2084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,092.23286.0093.0 %5.0280.1032.0188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,636.97425.0095.6 %5.0275.714.1998.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,377.30602.0086.2 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,679.66203.0094.5 %5.0410.706.5198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,817.371,948.0059.6 %5.0302.9755.6381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,320.02851.0084.0 %5.0505.3794.3181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,517.98672.0080.9 %5.0311.4961.5480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,587.92597.0083.4 %5.0274.8247.6682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,395.63535.0087.8 %5.0255.1119.8692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,385.00723.0078.6 %5.0137.192.8597.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,038.995,216.60-71.7 %0.0681.51283.5158.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,024.701,428.0064.5 %5.01,042.84506.6751.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,357.843,258.763.0 %1.51,160.60401.2365.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,152.132,596.0017.6 %5.0700.55291.5258.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,509.2831,558.002.9 %1.012,104.353,422.0571.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,985.63869.0070.9 %5.0646.20418.9835.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,910.873,492.0010.7 %5.0928.75473.0149.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,341.411,871.1020.1 %5.0533.4282.4684.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,431.163,733.00-8.8 %0.0795.64526.2233.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,336.845,620.00-68.4 %0.0729.41495.9432.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี15,155.3416,333.10-7.8 %0.01,518.22815.5246.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,411.4417,530.00-53.6 %0.03,867.752,765.4528.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,450.303,157.008.5 %4.0890.71505.4743.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,282.57847.0062.9 %5.0434.3269.2984.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,002.111,347.0055.1 %5.0605.45169.5872.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,624.834,189.75-15.6 %0.0890.71174.0580.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,017.788,607.00-71.5 %0.01,461.172,164.61-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,442.662,951.0033.6 %5.01,213.99199.5083.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,458.603,735.00-8.0 %0.0738.5886.1188.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี6,690.917,890.00-17.9 %0.01,822.4997.8994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,973.852,482.0037.5 %5.0985.79741.7924.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,382.532,581.0023.7 %5.0833.66381.2954.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,450.401,766.0048.8 %5.0909.7399.1289.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,077.663,476.1631.5 %5.01,023.83149.1485.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,138.205,207.61-1.4 %0.0719.5792.0787.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,252.772,202.1880.4 %5.0719.57123.5082.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,600.6914,788.0020.5 %5.01,810.49183.2989.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 56,008.0259,124.07-5.6 %0.0959.11952.270.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,746.741,166.0057.5 %5.0624.49173.5372.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,326.721,166.4164.9 %5.0852.68107.8587.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,370.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ162.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,257.715,514.6311.9 %5.01,347.10232.9882.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,544.653,066.1232.5 %5.01,213.98447.0163.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี3,834.918,313.48-116.8 %0.01,501.59434.0071.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,828.318,623.08-125.2 %0.0890.71488.3045.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 124,628.6317,952.8027.1 %5.01,976.69548.7672.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 230,642.9717,216.0043.8 %5.03,228.63564.3882.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,731.4011,417.56-559.4 %0.0482.66486.42-0.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี116,973.1463,160.0046.0 %5.02,036.45478.6276.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,465.741,132.0090.1 %5.0663.40318.3952.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,403.756,439.0052.0 %5.0577.79113.6280.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,108.669,757.0059.5 %5.0835.601,132.95-35.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,038.408,280.0041.0 %5.0654.69587.7710.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง48,228.6812,729.0073.6 %5.0746.371,096.14-46.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,853.6663,952.92-18.8 %0.0851.26280.9367.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,132.741,633.1347.9 %5.01,167.3765.2394.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,391.4425,093.00-239.5 %0.02,639.951,639.7037.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,287.123,630.0015.3 %5.01,023.82621.1439.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,759.281,458.3947.1 %5.0627.06267.4357.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,495.8935,149.29-63.5 %0.04,745.808,253.09-73.9 %0.0
รวม 697,306 551,617 20.89 % 77,207 36,810 52.32 %