สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,117.763,963.23-27.1 %0.01,488.45130.1591.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6114,410.566,522.0094.3 %5.0568.31299.2547.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา2,995.03617.4079.4 %5.0585.51236.4359.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา61,139.2333,023.0046.0 %5.0200.72410.05-104.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,663.125,420.5077.1 %5.087.8490.29-2.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,935.0610,320.00-109.1 %0.01,194.04111.5590.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,698.242,274.0015.7 %5.0737.6396.7486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,099.0839,591.42-40.9 %0.08,271.78167.1598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 111,878.5922,819.92-92.1 %0.02,146.19357.4783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43139.6597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,673.272,240.0052.1 %5.0306.3788.3571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.4531.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,407.41669.0080.4 %5.0182.5572.2060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,471.39639.0081.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,340.67358.0089.3 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง2,999.07378.0087.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,528.51304.0091.4 %5.0194.4976.9560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.120.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,882.20889.0077.1 %5.0525.2662.3288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,589.95530.0085.2 %5.0432.4943.8289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,333.37433.0087.0 %5.0369.7328.4492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,889.16599.0084.6 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,663.59393.0089.3 %5.0246.3853.2078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,517.98245.0093.0 %5.0338.3763.2381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,261.33506.0084.5 %5.0460.0164.4586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,613.05816.0077.4 %5.0283.0219.2493.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,708.5114,230.51-63.4 %0.01,600.081,582.951.1 %0.5
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์14,163.3621,203.50-49.7 %0.02,209.20312.5585.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา15,844.1153,531.99-237.9 %0.02,140.59171.7792.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,353.6617,215.14-84.0 %0.01,441.87123.5091.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,755.579,063.31-416.3 %0.0844.59274.4667.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,308.888,650.91-4.1 %0.02,107.691,355.1235.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,984.0711,400.87-63.2 %0.01,969.631,234.0537.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,716.772,004.9064.9 %5.01,308.14526.8559.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,511.415,039.5422.6 %5.02,125.80712.5066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,731.095,732.80-0.0 %0.01,450.0347.5096.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,313.044,626.2712.9 %5.01,023.04529.8448.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1626,053.6013,905.0046.6 %5.08,226.007,819.454.9 %2.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,634.761,367.0062.4 %5.01,291.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,069.352,867.006.6 %3.0813.70332.2259.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,107.863,124.0024.0 %5.01,156.01649.8043.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,199.173,675.9012.5 %5.01,469.04761.9048.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,917.423,758.2723.6 %5.01,861.99585.6168.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,766.209,675.5117.8 %5.01,598.43142.9591.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,275.432,683.0937.2 %5.01,963.86227.0888.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,277.433,863.00-69.6 %0.0550.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,514.823,456.2737.3 %5.01,707.471,295.0524.2 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,975.823,218.8219.0 %5.01,137.55740.1134.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,667.131,764.0051.9 %5.01,273.46547.4457.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,419.1422,783.01-23.7 %0.02,835.65722.9574.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,564.6310,548.448.8 %4.04,291.832,103.9051.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,499.197,561.00-37.5 %0.01,991.98489.2575.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,127.022,515.0039.1 %5.01,060.93223.4178.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,357.554,384.00-30.6 %0.01,139.92300.5573.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 10,461.8211,483.16-9.8 %0.03,604.11415.3488.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,502.4710,277.0010.7 %5.03,912.301,467.2662.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,135.2928,031.3028.4 %5.0492.190.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.200.9598.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,901.46759.8060.0 %5.072.6315.2879.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,864.001,845.0052.3 %5.0908.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,636.581,670.0054.1 %5.0832.74298.3264.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,467.413,885.00-12.0 %0.0889.78537.7039.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา13,708.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,701.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,459.819,789.60-51.5 %0.01,935.66278.1785.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,464.091,665.1162.7 %5.0699.97192.6972.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,091.7811,776.82-6.2 %0.03,190.72114.3196.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,301.7217,306.0025.7 %5.02,554.34912.7564.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,547.592,861.2019.3 %5.0984.84190.0080.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,654.562,427.0033.6 %5.01,060.93248.9076.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,474.314,111.068.1 %4.01,213.06191.9084.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,573.982,718.0040.6 %5.01,308.1160.8095.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,274.5915,288.00-189.8 %0.01,060.9193.8591.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา58,362.9924,408.0058.2 %5.0688.8440.8594.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา32,152.2417,612.0045.2 %5.0660.63210.8568.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา68,831.0763,795.007.3 %3.51,271.37654.4548.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 39,246.1751,582.18-31.4 %0.0917.20329.2264.1 %5.0
ทสญ.สงขลา 27,211.3518,569.3931.8 %5.0738.14416.2743.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา55,920.8383,738.63-49.7 %0.01,253.92368.6570.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,709.0613,971.965.0 %2.51,862.58747.0559.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,900.731,247.0057.0 %5.0718.64270.0162.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา1,733.021,289.0025.6 %5.0946.81167.2082.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา26,830.9916,808.0037.4 %5.01,849.5576.0095.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,040.921,550.0061.6 %5.011,884.18276.5297.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,796.956,980.57-20.4 %0.01,517.29361.9576.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,155.873,374.1634.6 %5.01,479.26246.0583.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,139.964,083.861.4 %0.5961.01933.502.9 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา3,909.409,889.65-153.0 %0.01,003.881,252.10-24.7 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,025.6110,892.00-170.6 %0.01,060.9376.9092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 135,061.6211,023.4668.6 %5.0995.33150.4984.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 219,118.979,865.9748.4 %5.01,227.47131.2889.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 351,927.489,631.7681.5 %5.01,683.80297.2582.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล15,140.688,385.1244.6 %5.064,783.54384.7599.4 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,385.017,503.9256.8 %5.0399.49224.2843.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,244.0912,162.000.7 %0.5502.80218.0156.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,076.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ45.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบ31,942.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,938.3415,696.0050.9 %5.0871.88379.8256.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ15,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ692.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา18,828.8321,631.69-14.9 %0.0895.3047.0494.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร35,160.8020,029.9943.0 %5.0988.54237.5076.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา22,835.4819,687.0013.8 %5.0862.55212.8075.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ10,344.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.67ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,266.7010,056.0065.6 %5.0767.3258.3892.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,620.121,551.5540.8 %5.01,242.6552.0095.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,180.1934,322.00-99.8 %0.02,312.112,302.950.4 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,246.4414,700.00-43.5 %0.02,983.93877.7170.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,976.8531,381.6525.2 %5.01,012.22359.6264.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,719.921,167.0068.6 %5.01,191.75292.7075.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,501.854,018.5410.7 %5.0835.28499.1740.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,083.716,031.000.9 %0.51,888.7872.2096.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา8,828.865,296.3340.0 %5.01,420.26132.9590.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,631.341,303.0050.5 %5.0405.4328.8092.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,568.271,046.0059.3 %5.0585.53325.8544.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,673.7635,739.9926.6 %5.09,181.464,216.5054.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา30,571.9615,163.0050.4 %5.06,861.462,622.0761.8 %5.0
รวม 1,476,215 1,140,478 22.74 % 234,186 52,343 77.65 %