สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,883.331,055.0044.0 %5.0392.65199.6149.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,548.8310,990.9064.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,902.423,914.76-34.9 %0.0544.78158.6570.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,012.20974.0067.7 %5.0356.9796.6572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,794.455,829.6825.2 %5.01,837.87169.1090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,837.501.00100.0 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,283.85513.0084.4 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,340.00488.0085.4 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,746.79459.0087.7 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,351.16630.0081.2 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,655.57362.0092.2 %5.0336.6358.9082.5 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,708.537,911.6132.4 %5.0840.74148.2082.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,173.273,495.0016.3 %5.0434.010.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,393.943,751.00-10.5 %0.0772.97258.4066.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,951.4816.4799.4 %5.0430.69145.3566.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,847.052,135.0056.0 %5.01,381.49532.0061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,019.591,492.0050.6 %5.0639.8681.6787.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,244.631,105.0065.9 %5.0677.89356.0047.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,853.381,537.0046.1 %5.0525.771,140.00-116.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,305.973,787.0012.1 %5.0943.96367.6561.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,997.982,214.0044.6 %5.0982.15342.0065.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,915.941,303.0055.3 %5.0601.83200.4566.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,036.846,918.96-71.4 %0.0979.28233.7076.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,481.741,762.0049.4 %5.0715.93167.2076.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.00559.0074.1 %5.045.0432.3428.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,096.20853.0072.5 %5.0677.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,225.621,054.5067.3 %5.0544.78126.2176.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,291.623,839.40-16.6 %0.0677.8996.9085.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,712.0713,675.88-139.4 %0.01,248.371,346.15-7.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,140.711,944.0053.1 %5.01,058.21173.8583.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,072.191,271.0058.6 %5.0620.85246.0560.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล8,825.418,975.00-1.7 %0.01,153.2999.7591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,177.911,065.0090.5 %5.0677.8921.4696.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,316.102,790.0015.9 %5.0715.93589.0017.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,873.111,446.0049.7 %5.0582.8123.7595.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,842.661,438.0062.6 %5.0833.23143.0682.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,604.371,537.0041.0 %5.0449.700.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,791.907,881.0027.0 %5.0334.01179.7146.2 %5.0
รจจ.สตูล 25,905.0335,480.00-37.0 %0.0552.66424.5723.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,544.51484.0081.0 %5.0449.70142.5068.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,187.551,357.0057.4 %5.0696.91111.1584.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,342.791,181.0064.7 %5.0582.8133.2594.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,951.332,715.4445.2 %5.0887.07100.7088.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,409.212,413.0045.3 %5.0639.8695.4285.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,225.853,546.1032.1 %5.0713.60300.2057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล10,111.929,431.946.7 %3.01,268.6074.1094.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,147.362,617.1936.9 %5.0169.54103.3639.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,694.7213,872.0073.7 %5.0959.79158.7083.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,414.9515,078.0038.2 %5.0653.95655.50-0.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู20,919.0112,841.0038.6 %5.0614.98110.9182.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,888.7712,778.82-29.2 %0.01,407.19774.4545.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,305.541,695.5048.7 %5.0696.91280.8259.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,312.27532.0077.0 %5.0354.62147.2558.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.919,304.9272.1 %5.02,486.512,833.60-14.0 %0.0
รวม 402,157 236,302 41.24 % 37,267 14,411 61.33 %