สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,315.70768.0066.8 %5.0437.34126.6171.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,778.879,156.8953.7 %5.071.29186.69-161.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,022.661,102.0063.5 %5.0684.5349.4092.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,697.672,608.003.3 %1.5589.4552.4991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,376.994,444.2657.2 %5.02,357.931,018.4956.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,310.37249.0092.5 %5.0158.802.7998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,172.981,112.0078.5 %5.0265.0460.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,452.85945.0072.6 %5.0237.4775.6168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,525.38625.0082.3 %5.0315.4275.8875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,362.54466.0086.1 %5.0236.0574.1868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,276.03310.0090.5 %5.0234.0093.2160.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,509.59277.0092.1 %5.0314.7477.3475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,342.36275.0091.8 %5.0282.8561.5978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,522.26508.0085.6 %5.0317.3662.5480.3 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,188.205,173.1053.8 %5.0751.7557.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,654.124,635.500.4 %0.51,197.97365.7569.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,932.042,218.0024.4 %5.0589.45187.7768.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,269.871,506.0064.7 %5.01,197.95807.5532.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,211.81787.0075.5 %5.0761.29178.6076.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,487.35944.0072.9 %5.0741.58110.0085.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,634.712,676.0026.4 %5.0542.19255.0353.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบ2,923.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ590.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,206.403,403.9434.6 %5.01,235.98752.4039.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,547.864,665.89-31.5 %0.0874.69209.9576.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,804.2010,925.02-60.6 %0.01,578.2992.1594.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง122,636.8992,629.0124.5 %5.0517.43146.0571.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,210.311,904.0040.7 %5.0798.6318.5197.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,898.373,790.7435.7 %5.03,613.412.8599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,127.623,434.0033.0 %5.078.0661.9620.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,133.491,114.0064.4 %5.0874.680.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,797.72978.0065.0 %5.0589.45107.2181.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,392.042,894.5314.7 %5.0817.63374.3054.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,109.6223,745.00-288.6 %0.01,616.321,755.50-8.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,393.283,597.0018.1 %5.01,350.0954.8795.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,283.741,712.0067.6 %5.0760.60139.6581.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,253.3513,421.57-45.0 %0.01,426.8433.2597.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,438.362,234.0049.7 %5.01,178.94304.0074.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,598.613,931.00-9.2 %0.0893.71325.5563.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,104.661,664.0046.4 %5.0760.58133.0082.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,860.042,191.0043.2 %5.01,121.9039.9096.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง5,062.643,202.0036.8 %5.0589.4562.7489.4 %5.0
สพ.ตรัง11,693.2910,000.0014.5 %5.0944.03139.6585.2 %5.0
รจจ.ตรัง 141,360.5847,919.0066.1 %5.0946.581,343.00-41.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,830.90746.0073.6 %5.0551.420.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,811.222,640.0030.7 %5.01,007.81210.4579.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,873.221,180.0058.9 %5.0665.52129.2080.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,863.214,474.008.0 %4.01,178.94182.4084.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,911.771,288.0055.8 %5.0412.20281.2031.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง3,413.724,805.54-40.8 %0.0642.40180.5071.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,110.032,326.6277.0 %5.0724.92174.5075.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 17,794.3910,142.56-30.1 %0.01,222.48212.0082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,498.2911,300.7961.7 %5.01,355.82342.9574.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่10,208.129,303.388.9 %4.02,406.49556.9476.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,654.533,419.7948.6 %5.0155.86187.15-20.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง75,562.0937,885.0049.9 %5.01,317.61600.9054.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,635.3923,465.00-19.5 %0.0641.97692.55-7.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,605.3520,864.71-12.1 %0.0672.45469.2030.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง35,689.069,235.4974.1 %5.0576.7860.2589.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง61,154.4511,609.0181.0 %5.0749.83340.1054.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,119.168,445.9944.1 %5.0624.7498.8084.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,086.9718,972.0064.9 %5.0758.60323.1457.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,087.3116,034.00-59.0 %0.09,809.14569.1794.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,032.5424,203.0032.8 %5.0708.37216.7969.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,285.392,343.0045.3 %5.0931.73257.4572.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,688.27721.0073.2 %5.0456.34173.8261.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง21,991.1310,728.9951.2 %5.03,989.865,162.81-29.4 %0.0
รวม 903,864 516,275 42.88 % 66,413 21,500 67.63 %