สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,258.94300.0086.7 %5.0350.282.8599.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,578.996,747.4150.3 %5.075.1627.0064.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,372.944,927.11-46.1 %0.0692.5659.5391.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,841.682,020.0028.9 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,947.458,248.0064.1 %5.02,670.24161.5094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,973.321,227.0069.1 %5.0173.1739.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,268.6024.0099.3 %5.0238.42170.0528.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,410.52281.0091.8 %5.0169.3420.9087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,323.26276.0091.7 %5.0198.04104.5047.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,484.84139.0096.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,587.4676.0097.9 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,310.92129.0096.1 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,174.6779.0097.5 %5.0190.5361.7567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,559.25103.0097.1 %5.0195.99119.7038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,215.02132.0095.9 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,754.77249.0093.4 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,387.4684.0097.5 %5.0250.21127.3049.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,676.284,789.20-30.3 %0.0570.51104.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,423.261,249.0077.0 %5.0730.61317.3056.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,927.37699.0076.1 %5.0411.44183.3555.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี2,818.752,884.00-2.3 %0.0521.46588.05-12.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,279.761,447.0072.6 %5.01,362.62142.5089.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,224.001,175.0063.6 %5.0654.5563.6590.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,084.83661.0078.6 %5.0578.48271.7053.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,872.611,957.0059.8 %5.0787.64753.164.4 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,417.672,789.5918.4 %5.0516.060.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,674.814,871.38-4.2 %0.01,263.06645.0548.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,661.082,016.5444.9 %5.0787.64262.4066.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,406.838,424.0141.5 %5.01,282.0840.4896.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,676.132,342.3936.3 %5.0882.720.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,867.75714.0061.8 %5.038.852.8592.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,268.601,560.0052.3 %5.0673.5697.8585.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,788.59511.0081.7 %5.0521.46191.9063.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,875.453,990.0532.1 %5.0730.61205.2071.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี10,021.2536,856.00-267.8 %0.01,947.642,229.00-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,252.843,572.0042.9 %5.01,415.17649.0454.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,984.77880.0077.9 %5.0920.77455.8150.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,392.647,723.23-20.8 %0.01,605.3592.1594.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,266.942,976.0073.6 %5.0673.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,593.52840.0076.6 %5.0806.68288.8064.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,184.431,480.0083.9 %5.0996.8268.4093.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,575.091,180.9074.2 %5.0922.96147.2584.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,677.912,244.5016.2 %5.0445.37114.3774.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี20,135.109,136.0154.6 %5.0428.8822.5094.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี64,206.5558,514.998.9 %4.0876.51154.8582.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,891.082,934.00-1.5 %0.0559.45296.3847.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,003.443,176.8920.6 %5.0996.84258.5474.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,358.351,256.7062.6 %5.0749.61238.4568.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,572.817,179.9942.9 %5.01,148.96254.6077.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,968.151,335.0066.4 %5.0958.80219.4577.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,316.77704.8583.7 %5.0939.79180.0080.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,937.342,030.5070.7 %5.01,047.29235.6177.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 320,261.497,006.7465.4 %5.0717.25581.1619.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 152,184.418,231.9184.2 %5.0716.95371.2048.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 222,833.868,366.6663.4 %5.0847.51432.2549.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,546.134,740.0527.6 %5.0590.57155.8073.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี31,820.9513,990.0056.0 %5.0500.90721.65-44.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี87,296.4817,819.0079.6 %5.0726.70549.1024.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี65,692.1224,828.0062.2 %5.0587.42125.1078.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี20,095.0410,978.9945.4 %5.0429.79118.7572.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี17,996.167,537.0158.1 %5.0587.6496.4483.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี94,387.4814,032.2085.1 %5.0630.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,155.7414,217.99-17.0 %0.01,362.14416.4369.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,163.772,468.0022.0 %5.0673.55265.9560.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,628.11242.0090.8 %5.0369.29495.39-34.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,649.459,154.6180.4 %5.06,935.002,900.0058.2 %5.0
รวม 825,444 354,756 57.02 % 52,139 18,379 64.75 %