สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,853.39182.0093.6 %5.0501.65125.3875.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา67,846.2732,119.5752.7 %5.01,044.04168.6183.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,959.565,235.0976.2 %5.0373.6191.5175.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,418.5510,708.9581.7 %5.01,003.73277.0172.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,044.204,103.16-292.9 %0.0440.23129.3570.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,040.15690.0077.3 %5.0470.3571.2184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,202.1214,283.0041.0 %5.02,062.0168.6096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,279.54490.0085.1 %5.0172.9252.2569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,285.43531.0083.8 %5.0201.3547.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,245.25239.0092.6 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,243.77415.0087.2 %5.0258.15114.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,248.99117.0096.4 %5.0160.580.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,409.70622.0081.8 %5.0243.2969.3571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,035.716,838.6124.3 %5.0960.33521.7045.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,088.252,741.7611.2 %5.0610.14528.2013.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0501.65257.4548.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,344.491,482.0072.3 %5.01,547.53303.0580.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,228.38733.0077.3 %5.0690.22141.5579.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,961.48870.0070.6 %5.0672.79227.1666.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,036.873,903.003.3 %1.5760.640.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา1,978.252,690.00-36.0 %0.0492.0161.9387.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,603.512,588.2543.8 %5.01,262.29285.9577.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,195.972,016.0036.9 %5.0729.8493.7587.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา5,902.1912,624.21-113.9 %0.01,376.39197.7185.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,642.172,266.0037.8 %5.0996.07108.0089.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.390.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,530.79651.0074.3 %5.0463.6256.6487.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,870.23578.0079.9 %5.0596.73493.0517.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,320.493,285.001.1 %0.5767.8799.7587.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,630.628,546.20-84.6 %0.01,224.261,299.95-6.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา7,663.503,159.0058.8 %5.02,555.38458.6882.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,564.821,242.0065.2 %5.0881.97116.8686.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา4,978.898,015.67-61.0 %0.01,094.05145.2886.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,288.681,078.0090.5 %5.0748.86168.0777.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,448.714,039.51-17.1 %0.0824.92181.4878.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,157.331,799.0065.1 %5.0958.03144.6184.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา6,179.632,355.0061.9 %5.01,015.08185.0081.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,694.093,293.1710.9 %5.0520.6747.7690.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,842.963,429.0065.2 %5.0596.73140.6076.4 %5.0
รจก.ยะลา 378,091.1354,743.9185.5 %5.03,908.83112.6097.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,916.934,973.00-70.5 %0.0596.73209.0065.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,249.731,849.0043.1 %5.0561.8747.5091.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,753.841,793.0034.9 %5.0596.73162.4572.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,154.594,877.95-17.4 %0.01,053.11124.4588.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,559.941,123.0075.4 %5.01,338.35100.5592.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,440.281.00100.0 %5.01,072.13862.6819.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,354.726,944.0638.8 %5.0428.300.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 174,350.7118,000.2975.8 %5.0996.4814.9398.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 214,196.378,166.0142.5 %5.01,139.25264.9076.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 311,542.686,514.0343.6 %5.02,019.30483.5576.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,156.031,953.5597.9 %5.0428.9379.8081.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา64,914.971.00100.0 %5.01,296.36316.8175.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา43,418.0310,263.0076.4 %5.0683.53159.6276.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา19,833.6213,994.0029.4 %5.0613.47189.0569.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน39,034.897,644.0080.4 %5.0649.55247.0062.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง39,284.0910,646.0072.9 %5.0963.79127.3086.8 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,782.0922,584.00-43.1 %0.02,329.781,377.6540.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา45,654.4444,134.743.3 %1.51,178.15359.2169.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,440.963,454.00-0.4 %0.0691.81295.4157.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,115.77154.0092.7 %5.0425.59174.8058.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา89,157.7517,848.0080.0 %5.019,842.119,593.2051.7 %5.0
รวม 1,280,669 391,621 69.42 % 73,379 22,975 68.69 %