สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส453.5418,673.00-4,017.2 %0.0405.18193.5352.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,700.191.00100.0 %5.066.1980.06-20.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,949.697,028.1055.9 %5.098.1376.9021.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,623.204,739.94-30.8 %0.0652.40125.4080.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,986.281,655.0044.6 %5.0331.4127.3491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,179.0010,932.00-7.4 %0.02,592.02449.3582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,524.27794.0077.5 %5.0205.65102.5050.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,613.63102.0097.2 %5.0181.4188.5051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,880.1413.0099.7 %5.0160.3864.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,944.51272.0094.5 %5.0182.2144.2375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,330.53290.0091.3 %5.0286.0487.5969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,799.40239.0093.7 %5.0313.1685.6472.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,314.22409.0087.7 %5.0343.7430.7191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,291.5431.0099.1 %5.0342.5539.5588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,221.83849.0079.9 %5.0406.6349.0787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,436.33160.0095.3 %5.0252.0082.5767.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ980.4113.0098.7 %5.0222.4957.9574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,279.72274.0091.6 %5.0187.7082.6456.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,892.0423,688.56-139.5 %0.01,196.75374.1668.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,030.9215,641.21-55.9 %0.0777.1427.9096.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,593.616,073.08-69.0 %0.0842.54278.3567.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,425.891.00100.0 %5.0314.20118.7562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,773.821,273.2054.1 %5.0440.77112.1074.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,609.28894.0065.7 %5.0481.82209.0056.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,610.081,517.6041.9 %5.0519.2274.7285.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,503.083,768.0072.1 %5.01,793.34714.4060.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,374.86610.0081.9 %5.0804.5186.4589.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,917.791,007.0074.3 %5.0724.19165.4877.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,644.461,951.0046.5 %5.0956.64745.1422.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,178.533,347.53-53.7 %0.0523.582.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,681.212,367.0035.7 %5.0880.59730.4617.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,257.20933.0071.4 %5.0785.50115.6785.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,944.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ97.74ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส84,413.0383,213.621.4 %0.5644.29159.7775.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,342.64542.0083.8 %5.0747.46162.2078.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,490.674,986.0056.6 %5.0271.0264.7976.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,555.62416.0088.3 %5.0880.5832.3996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,841.44730.0074.3 %5.0633.3750.7092.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,131.403,003.0085.8 %5.08,106.66208.3197.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส11,823.9614,964.00-26.6 %0.01,793.342,180.44-21.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,097.563,842.0024.6 %5.01,508.101,910.61-26.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,690.471,267.0077.7 %5.0994.68141.5585.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,019.047,405.00-47.5 %0.01,326.9277.5394.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,851.09790.0089.9 %5.0728.45318.2556.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,228.663,381.0020.0 %5.0937.62298.3068.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,959.651,755.0055.7 %5.0842.54340.5059.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,353.362,210.0049.2 %5.01,222.861.0099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,638.102,393.009.3 %4.5538.295.7298.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,679.146,666.0042.9 %5.0514.35167.2867.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 80,258.7117,105.4578.7 %5.0986.84289.9870.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,934.44166.0094.3 %5.0614.3594.7484.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,476.294,003.0010.6 %5.01,222.86256.4879.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,063.161,993.0034.9 %5.0671.4041.0093.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,073.842,982.1350.9 %5.01,355.95504.8462.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,543.622,416.0046.8 %5.01,317.940.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,766.095,156.30-8.2 %0.0994.67378.5061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,885.517,127.3519.8 %5.0954.12176.0081.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส67,073.686,315.3990.6 %5.02,564.45198.4792.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 176,319.659,829.5387.1 %5.01,200.4936.1097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 223,954.6510,016.4058.2 %5.01,847.72632.7065.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,350.182,431.00-80.1 %0.0284.00133.1553.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,086.636,438.0076.2 %5.0771.19222.3071.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก59,571.1913,361.2077.6 %5.0870.56486.6844.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,255.7818,014.33-47.0 %0.01,907.183,116.30-63.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,111.872,218.5028.7 %5.0728.45130.2582.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,601.551,806.0030.6 %5.0481.25462.733.8 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส56,844.1411,896.0079.1 %5.06,727.695,310.5021.1 %5.0
รวม 788,288 370,386 53.01 % 65,462 24,114 63.16 %