สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,705.68221.0091.8 %5.0380.9487.0977.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,815.825,971.39-2.7 %0.037.0469.86-88.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ4,012.34416.0089.6 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,368.801,645.0551.2 %5.0647.1731.3595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ14,444.269,135.2036.8 %5.01,618.70729.8954.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,354.041.00100.0 %5.0437.9969.7884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,081.72417.0089.8 %5.0251.3176.3369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,092.53523.0087.2 %5.0393.0596.8475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,265.08522.0087.8 %5.0411.6454.2186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,128.55769.0081.4 %5.0258.0849.0781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,058.18324.0092.0 %5.0338.9254.8783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,079.56481.0088.2 %5.0188.2456.4670.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ4,794.9410,505.80-119.1 %0.0875.36167.2080.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,794.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ4,522.97939.0079.2 %5.0780.28212.2272.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,826.892,478.0035.2 %5.0495.04245.6350.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,013.151,105.0063.3 %5.0647.17137.3878.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,886.691,012.0064.9 %5.0495.04275.2544.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,826.89410.0089.3 %5.0495.04190.0061.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ4,428.971,444.5067.4 %5.0993.08209.0079.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,826.893,486.088.9 %4.0495.04596.20-20.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)4,243.722,138.0049.6 %5.0495.04114.2976.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,135.257,813.01-88.9 %0.0894.370.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,762.821,300.0072.7 %5.0875.36589.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,289.851,272.0061.3 %5.0761.2666.4391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,939.26617.0079.0 %5.0571.10127.5277.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,966.603,500.0011.8 %5.0298.73188.7136.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ4,192.247,000.00-67.0 %0.0647.173,325.00-413.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,881.655,421.73-39.7 %0.0479.471,140.00-137.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,438.152,850.0017.1 %5.0526.92332.5036.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,472.135,421.73-56.1 %0.0780.281,140.00-46.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,307.98444.0089.7 %5.0590.12337.1442.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,203.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0431.840.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,136.243,132.0024.3 %5.0875.36448.5848.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,143.031,804.0056.5 %5.0594.77246.7658.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,648.781,452.0045.2 %5.0495.0451.1789.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,180.972,914.0073.9 %5.0685.20388.8643.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,134.2633,175.48-0.1 %0.0675.16534.0520.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,649.96959.0063.8 %5.0203.65728.14-257.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,172.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0666.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,878.691,178.5059.1 %5.0298.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ4,663.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0837.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,134.7614,062.00-240.1 %0.01,084.53341.0568.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,379.682,406.0028.8 %5.0647.17293.4454.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ80,807.8213,322.9383.5 %5.01,642.67639.9461.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ476.323,719.43-680.9 %0.080.49209.71-160.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกา46,439.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0751.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ74,089.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0554.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ2,176.1817,764.00-716.3 %0.0988.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,786.171,831.0051.6 %5.0685.20240.3564.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,644.89776.0078.7 %5.0809.77324.4959.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,316.029,541.9922.5 %5.03,148.33824.0773.8 %5.0
รวม 304,657 187,622 38.42 % 29,789 16,066 46.07 %