สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,420.44694.0079.7 %5.0325.81218.3733.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,179.804,162.000.4 %0.5553.97103.5281.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,914.601,328.0054.4 %5.0477.9443.2790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,761.895,462.8119.2 %5.01,485.79295.4580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,839.46956.0075.1 %5.0195.2443.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,490.661,283.0063.2 %5.0196.5132.3083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,420.88442.0087.1 %5.0153.5749.4067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,416.68700.0079.5 %5.0176.6363.4664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,565.70534.0085.0 %5.0154.9647.5069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,777.92510.0086.5 %5.0164.6547.5071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,977.322,153.0027.7 %5.0520.15363.6330.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,036.522,475.0038.7 %5.0835.88469.9143.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,939.531,552.0047.2 %5.0496.96123.4975.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,746.301,137.0058.6 %5.0420.89194.6953.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,196.532,747.1014.1 %5.0592.04592.22-0.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,906.573,223.44-69.1 %0.0339.2870.3079.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,247.233,506.0017.5 %5.0915.28247.9572.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,529.417,519.8034.8 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,408.631,635.0052.0 %5.0687.12456.0033.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,639.211,282.0051.4 %5.0515.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,655.55681.0074.4 %5.0382.860.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,195.972,644.0017.3 %5.0592.0439.1293.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,970.2916,888.35-142.3 %0.01,352.641,648.89-21.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,986.893,944.0034.1 %5.01,428.7497.3893.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,738.132,747.0026.5 %5.0570.48146.6574.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี9,087.948,381.467.8 %3.51,771.0363.8996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,330.101,549.0086.3 %5.0554.01430.9822.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี11,627.962,928.1674.8 %5.0668.10307.1454.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี3,753.982,190.0041.7 %5.0649.09438.0532.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี11,539.351,507.2086.9 %5.0592.04146.4175.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,603.873,140.4712.9 %5.0363.812.8599.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,001.891,995.0033.5 %5.0515.9746.5091.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 41,329.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0578.84684.00-18.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,607.841,130.0056.7 %5.0363.8564.3182.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,519.921,685.0052.1 %5.0611.05160.4573.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,970.711,292.0056.5 %5.0392.1027.6892.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,423.353,331.122.7 %1.0611.05140.6077.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,925.293,630.0826.3 %5.0706.1392.5086.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,960.112,468.0069.0 %5.02,341.51261.7088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,712.638,853.608.8 %4.0720.2888.9387.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง36,727.596,898.2681.2 %5.02,502.07468.3581.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,762.423,992.00-44.5 %0.0221.42537.82-142.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,158.439,856.0069.4 %5.0468.14182.4661.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี27,159.6514,595.0046.3 %5.0416.83448.32-7.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,468.8814,768.0015.5 %5.0363.951,176.58-223.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี18,015.087,937.0155.9 %5.0355.43250.7629.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,416.4411,535.00-10.7 %0.01,030.811,050.22-1.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,020.501,855.0038.6 %5.0520.12226.8556.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี2,971.19768.0074.2 %5.0306.80158.1148.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,820.659,977.7473.6 %5.02,555.583,782.73-48.0 %0.0
รวม 378,548 196,470 48.10 % 34,973 16,744 52.12 %