สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,692.30768.0071.5 %5.0164.61156.405.0 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,876.286,907.2150.2 %5.0123.9960.3151.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,148.532,936.006.8 %3.0658.50133.0079.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,965.972,310.0022.1 %5.0582.4054.6390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,903.608,711.0012.0 %5.02,369.9145.6198.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,439.52564.0083.6 %5.0206.02118.6242.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,166.20562.0086.5 %5.0190.8797.3049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,412.16495.0085.5 %5.0172.7368.3960.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,505.80666.0085.2 %5.0240.210.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,564.92905.0074.6 %5.0318.0146.6585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง998.08143.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,932.824,121.00-4.8 %0.0830.90407.3851.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,181.24568.0074.0 %5.0335.64117.8464.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท3,149.631,227.0061.0 %5.0411.293,616.46-779.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,756.322,037.0045.8 %5.0905.71707.2221.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,665.483,811.19-4.0 %0.0902.0261.1693.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1244,170.3620,235.0054.2 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,756.042,523.008.5 %4.0506.34401.8520.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,057.814,013.0020.7 %5.01,438.15716.4750.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,505.3312,263.1958.4 %5.01,519.39148.1990.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,366.245,415.3714.9 %5.01,370.7777.2594.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,933.523,887.46-101.1 %0.0440.1061.7986.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,400.513,464.0021.3 %5.01,206.25368.1169.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,354.562,730.0018.6 %5.0696.5360.5791.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,561.332,119.8340.5 %5.01,313.39351.2273.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท10,373.5212,500.17-20.5 %0.01,076.850.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,550.0848.0098.6 %5.0734.48242.8566.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,439.521,536.0055.3 %5.0734.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,855.97851.0070.2 %5.0544.40157.2771.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,348.103,437.70-2.7 %0.0696.53121.4782.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,296.654,110.0022.4 %5.01,190.95263.7577.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,189.633,748.0069.3 %5.0962.76231.6875.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,865.341,945.0049.7 %5.0628.720.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,723.589,641.82-104.1 %0.01,114.8847.8895.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,480.743,583.0068.8 %5.0658.50435.1033.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,303.463,181.403.7 %1.5715.52258.1163.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,496.243,754.0016.5 %5.01,152.89346.0470.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,193.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0658.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,713.972,818.00-3.8 %0.0468.3433.6192.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,149.57934.0091.6 %5.0544.400.9599.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 26,075.2235,762.40-37.2 %0.0463.13490.94-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,024.233,857.70-27.6 %0.0525.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,218.402,660.0017.4 %5.0658.50181.5572.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,779.251,143.0058.9 %5.0506.37202.6160.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,825.853,763.801.6 %0.5886.69291.2967.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,371.28393.0088.3 %5.0620.4794.3584.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,398.753,727.46-9.7 %0.0487.35283.6741.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท308,978.978,990.9197.1 %5.01,258.3190.6492.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,105.354,373.0114.3 %5.0305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท69,067.5759,782.0013.4 %5.01,294.55155.7888.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท172,179.0217,995.0089.5 %5.03,348.32706.2578.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม13,131.748,837.2832.7 %5.0532.71145.7172.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,616.411,244.0085.6 %5.01,422.88592.3358.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,670.351,100.2470.0 %5.0677.51208.1669.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,600.10998.0078.3 %5.0315.51276.1112.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,601.614,718.7590.7 %5.02,922.152,824.653.3 %1.5
รวม 934,895 304,817 67.40 % 61,590 19,414 68.48 %