สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,131.94553.0086.6 %5.0420.7767.7283.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,281.664,456.0063.7 %5.068.7883.57-21.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,304.067,350.63-16.6 %0.0934.20216.4976.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,983.501,434.0051.9 %5.0369.4448.4086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 539,813.7819,710.4950.5 %5.09,801.22393.9896.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29209.7495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,057.517,031.9261.1 %5.03,586.24571.3384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,796.6823,784.000.1 %0.54,267.15600.7285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,176.35725.0082.6 %5.0222.95102.0554.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7026.7090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,107.521.00100.0 %5.0266.3658.0878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,171.201,187.0071.5 %5.0310.1153.7282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,448.16257.0096.5 %5.0352.2959.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,404.99437.0087.2 %5.0313.04100.5667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,191.041,271.0075.5 %5.0391.2265.7683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,752.511,210.0067.8 %5.0296.5960.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,667.701,155.0068.5 %5.0354.5526.7092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.671.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ3,839.291,237.0067.8 %5.01,140.9347.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 14,845.401,710.0064.7 %5.0404.9157.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,733.40919.7084.0 %5.0369.2047.5087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,653.20100.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,039.919,775.68-94.0 %0.02,025.74967.6352.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,068.732,052.0049.6 %5.01,027.87373.2863.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 219,356.668,817.3054.4 %5.04,033.64576.6585.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,698.684,142.0027.3 %5.01,314.52408.8368.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,283.771,838.0070.8 %5.0898.52863.763.9 %1.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,627.223,361.6027.4 %5.0619.36170.9772.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,924.81808.0072.4 %5.0648.96179.3572.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 919,942.4719,132.004.1 %2.07,254.407,080.902.4 %1.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,492.891,719.0050.8 %5.01,419.27624.1556.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,054.081,316.0056.9 %5.0460.88262.2543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,397.912,059.0053.2 %5.01,257.47504.2259.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,455.303,700.1550.4 %5.01,670.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,837.203,698.00-101.3 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,031.131,972.0051.1 %5.01,086.33631.5441.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,505.792,524.0054.2 %5.01,392.805.1299.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,134.292,758.0033.3 %5.02,473.871,194.1851.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,904.8117,275.008.6 %4.01,885.00449.7576.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,273.2610,932.1248.6 %5.07,934.082,278.1071.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)10,247.446,789.0033.7 %5.01,644.89727.7055.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)21,942.428,120.0063.0 %5.08,169.9480.3799.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,763.441,680.5055.3 %5.0941.73479.6849.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)20,510.2112,001.1041.5 %5.08,297.51180.7097.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,102.76975.0076.2 %5.01,143.3734.1097.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,039.33985.6067.6 %5.0596.09252.6757.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,464.538,362.28-53.0 %0.01,350.60379.1971.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี39,048.4532,890.0015.8 %5.015,517.19283.1098.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,501.784,260.0022.6 %5.0926.29436.1352.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,423.031,239.0063.8 %5.0603.081,382.25-129.2 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,730.128,114.00-5.0 %0.01,801.97144.6992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี10,747.801,714.0084.1 %5.0648.96205.4368.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,851.933,303.0014.3 %5.01,067.31417.5760.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี7,965.105,552.0030.3 %5.01,318.70376.9071.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,388.005,787.8921.7 %5.01,980.08630.7468.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,925.044,692.00-19.5 %0.0916.78223.2575.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 80,880.4913,308.0083.5 %5.0757.23285.3962.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,120.819,125.0043.4 %5.0791.68237.5070.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 229,881.27254,783.00-10.8 %0.02,265.691,347.6040.5 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา111,017.4335,870.2067.7 %5.01,660.12722.8656.5 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 44,019.6730,032.0031.8 %5.0743.33531.1128.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,384.449,744.0032.3 %5.02,071.242,704.78-30.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,180.67907.0071.5 %5.0572.89137.6176.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,637.011,866.6066.9 %5.01,740.40727.8858.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี34,425.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,882.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,133.414,456.00-7.8 %0.01,097.85464.5557.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,458.879,765.99-15.5 %0.01,865.98459.0975.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,092.622,944.0051.7 %5.01,575.23740.0553.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,779.676,088.3710.2 %5.0729.22253.3365.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,025.383,871.7257.1 %5.0879.34204.9276.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 160,795.8312,823.4078.9 %5.0925.70166.3682.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 215,715.688,090.0048.5 %5.01,155.62400.7465.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 350,454.259,261.6081.6 %5.0623.27343.5144.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง8,200.598,467.02-3.2 %0.0937.30760.9818.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี28,943.4714,578.1249.6 %5.0433.75348.6519.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี22,422.996,601.0070.6 %5.0283.9680.7571.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี63,284.0960,726.004.0 %2.01,382.60378.1072.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ64,796.6132,141.6250.4 %5.0900.20927.89-3.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี98,681.1145,279.0054.1 %5.0732.13302.1058.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี45,962.1538,988.0015.2 %5.0834.16785.655.8 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน84,652.5142,637.0049.6 %5.0484.02317.3034.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา40,857.048,386.0079.5 %5.0796.26750.505.7 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม24,363.5520,836.0014.5 %5.0624.34296.4052.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)23,282.0326,894.00-15.5 %0.0585.35221.3562.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,107.4931,030.00-10.4 %0.01,913.351,607.2016.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี12,522.977,761.4438.0 %5.03,546.632,094.4440.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี29,438.2730,281.00-2.9 %0.0564.7937.8693.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,835.081,031.0063.6 %5.01,456.62264.0581.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี17,754.4115,256.0014.1 %5.0845.98154.5981.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,029.994,169.3230.9 %5.0991.25638.5035.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,974.437,165.00-2.7 %0.01,571.42135.8591.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,233.373,861.0226.2 %5.01,430.49487.1465.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,328.053,401.0021.4 %5.0821.6236.3795.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,014.721,612.0046.5 %5.0466.40188.1359.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 237,650.6341,872.00-11.2 %0.010,259.362,608.3574.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี51,382.9022,056.0757.1 %5.07,206.794,774.7033.7 %5.0
รวม 1,839,336 1,166,842 36.56 % 173,000 53,629 69.00 %