สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,478.12658.0073.4 %5.0274.0062.2277.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,347.743,186.0061.8 %5.054.1083.86-55.0 %0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,436.0911,724.08-115.7 %0.0129.8866.7748.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,937.183,512.2610.8 %5.0693.53156.0677.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,864.921,835.0052.5 %5.0603.69141.1476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง32,900.5026,132.0020.6 %5.03,817.401,267.0266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,679.95605.0083.6 %5.0244.3363.0274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,005.971,340.0066.5 %5.0233.9444.3381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,724.92978.0073.7 %5.0366.74105.8771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,226.73352.0091.7 %5.0137.8860.4456.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,720.85488.0086.9 %5.0223.1034.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,727.011,159.1868.9 %5.0408.15125.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา933.31131.0086.0 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,511.20918.0073.9 %5.0177.8544.1075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4034.2087.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,069.935,938.9534.5 %5.01,459.4177.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,792.805,085.75-6.1 %0.02,078.13561.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,431.972,077.0039.5 %5.0708.14452.2536.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,255.061,443.0055.7 %5.0485.30197.5559.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,685.732,171.0041.1 %5.0963.21579.9439.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,091.711,110.0072.9 %5.0660.67134.1479.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,518.18858.0075.6 %5.0698.77164.4076.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,193.294,045.5022.1 %5.01,228.791,321.72-7.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,789.934,994.00-4.3 %0.01,603.3728.6698.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,658.162,738.0025.2 %5.0671.72159.7176.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,267.971,298.0069.6 %5.0850.90342.5659.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,693.131,140.0069.1 %5.0468.16325.1130.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,543.4416,211.00-11.5 %0.02,429.23515.3978.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,820.142,687.0029.7 %5.0774.84204.0373.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,662.74938.0074.4 %5.0926.9635.0796.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,641.15268.0092.6 %5.0641.72425.4933.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,539.242,737.0022.7 %5.0736.80146.6380.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง53,563.1916,383.0069.4 %5.024,838.012,160.9591.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง9,502.093,880.0059.2 %5.0847.441,101.23-29.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,608.622,046.0043.3 %5.0592.1982.2986.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,472.0710,043.46-83.5 %0.01,477.5368.3995.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,124.932,057.00-82.9 %0.0384.55288.5625.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,330.152,431.0027.0 %5.0812.87195.7575.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,562.911,968.0044.8 %5.0907.95279.1269.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,312.913,581.0043.3 %5.01,098.11267.5275.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง3,840.763,400.2911.5 %5.0869.9268.1592.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง44,360.1624,199.1745.4 %5.0669.70248.4162.9 %5.0
สพ.ระยอง99,857.6813,430.5486.6 %5.0338.75285.4015.7 %5.0
รจก.ระยอง 150,191.66236,000.00-57.1 %0.01,865.512,000.00-7.2 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 309,136.9116,299.2994.7 %5.0335.14272.2418.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,837.621,610.0043.3 %5.0527.59367.2530.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,895.065,480.267.0 %3.51,231.22329.9273.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,818.532,491.0034.8 %5.01,022.04350.6965.7 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,997.6220,135.00-101.4 %0.02,143.991,193.4844.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,367.411,320.0075.4 %5.0546.64115.8378.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,197.165,544.09-73.4 %0.0622.71284.2854.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,574.0512,825.25-258.8 %0.0835.80135.4383.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 115,740.349,568.0039.2 %5.01,495.76655.6956.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 233,120.748,483.0074.4 %5.01,115.41319.9971.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง14,841.753,747.9974.7 %5.0330.18167.2549.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง301,423.06118,144.0060.8 %5.01,220.24835.3331.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด21,463.3621,873.00-1.9 %0.0554.71264.1552.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,516.0526,296.0026.0 %5.0884.56279.9068.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง22,737.1635,640.00-56.7 %0.0674.41435.3335.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง26,108.958,264.0068.3 %5.0556.49291.5947.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,824.8122,684.96-232.4 %0.01,571.721,092.9730.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,225.993,738.0011.5 %5.01,155.16372.8967.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง580.59450.6022.4 %5.0413.53228.4144.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง48,966.781,980.5496.0 %5.07,763.645,349.9731.1 %5.0
รวม 1,427,250 754,753 47.12 % 85,010 28,349 66.65 %