สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 777,090.9122,080.0071.4 %5.0322.06118.9463.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,401.871.00100.0 %5.0456.8967.0985.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี12,133.585,839.0051.9 %5.086.44125.45-45.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54170.0912.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,994.731,668.0044.3 %5.0761.159.8198.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,646.442,035.0023.1 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี28,001.1410,024.0064.2 %5.02,814.88788.1472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,748.931,022.0072.7 %5.0280.6566.9776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,371.77512.0084.8 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,424.80341.0090.0 %5.0286.9033.1788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,331.74761.0077.2 %5.0189.4666.6464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,305.49205.0093.8 %5.0176.6549.8171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,339.82350.0089.5 %5.0306.6166.2378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,824.60322.0091.6 %5.0350.1766.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,229.14195.7093.9 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,324.87426.0087.2 %5.0234.2149.8878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,335.94265.0092.1 %5.0163.6548.6370.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,721.204,784.0928.8 %5.01,114.91655.9841.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,661.392,258.7938.3 %5.01,027.37633.3738.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม3,172.93985.0069.0 %5.0495.99293.2540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,420.951,061.7056.1 %5.0428.01140.4967.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี2,732.771,203.0056.0 %5.0298.10224.7424.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,906.721,513.0061.3 %5.01,179.50211.5282.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,007.491,130.0062.4 %5.0723.12141.5180.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,560.69878.0065.7 %5.0570.91252.6755.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,800.842,502.0034.2 %5.01,103.44875.3320.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,536.252,256.9636.2 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,772.031,752.0063.3 %5.01,438.55201.2586.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,149.971,468.0053.4 %5.0818.20183.5777.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,336.349,924.38-19.0 %0.01,635.88530.4267.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,705.98949.0074.4 %5.0875.24584.6033.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,302.72789.0076.1 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,734.95411.0085.0 %5.0609.02291.3052.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,506.923,567.19-1.7 %0.0952.58254.9773.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,507.752,162.9985.1 %5.02,225.381,162.6947.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,341.855,418.00-24.8 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,665.24965.0079.3 %5.0932.29420.1854.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,174.637,289.54-74.6 %0.01,160.48289.4775.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,702.451,271.0065.7 %5.0704.10291.2658.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,522.562,697.0023.4 %5.0970.32282.1570.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี1,407.181,808.00-28.5 %0.0742.13276.1662.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,802.141,577.0558.5 %5.01,027.3779.2992.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,726.992,080.0023.7 %5.0628.0439.4093.7 %5.0
สพ.จันทบุรี10,089.054,324.0057.1 %5.0383.78149.6261.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 42,172.5266,955.00-58.8 %0.0780.66387.7950.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,539.1412,138.00-85.6 %0.0430.80494.53-14.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,068.822,087.2732.0 %5.0513.02355.1930.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,235.083,725.0012.0 %5.0956.89526.4645.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,936.232,075.0029.3 %5.0723.12217.9169.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,964.332,945.0040.7 %5.01,084.42417.9161.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี1,916.982,742.00-43.0 %0.01,084.42252.0476.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,894.622,139.4926.1 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 113,887.8911,756.5615.3 %5.01,273.74299.2576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,634.617,415.8255.4 %5.01,515.68164.8989.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด4,415.014,349.281.5 %0.51,942.18473.6175.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,966.71490.4387.6 %5.0419.77223.2446.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี62,337.1337,504.0039.8 %5.01,396.18391.2172.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,714.609,248.0057.4 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม29,139.648,480.0070.9 %5.0692.31501.7727.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,364.037,102.7265.1 %5.0737.97440.3240.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี42,008.2119,501.0153.6 %5.01,714.131,085.5336.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,092.701,786.0042.3 %5.0799.181.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,605.36803.0069.2 %5.0551.97137.7375.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี110,399.8811,756.7989.4 %5.046,653.993,962.3191.5 %5.0
รวม 676,769 328,073 51.52 % 97,501 20,979 78.48 %