สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,642.07492.0089.4 %5.0351.7549.6985.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,473.965,250.8044.6 %5.054.8052.304.6 %2.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,760.327,228.00-51.8 %0.069.3227.2260.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,938.841,642.0044.1 %5.0596.25188.0468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,455.841,085.0075.6 %5.0494.5438.0392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,175.9712,104.0020.2 %5.01,813.28362.0180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,742.271.00100.0 %5.0238.7031.4186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,639.93541.0085.1 %5.0311.9346.2685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,411.91372.0089.1 %5.0222.7130.2386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,392.81318.0090.6 %5.0150.7266.3256.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,141.84295.0090.6 %5.0312.2448.3784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,816.98251.0093.4 %5.0179.61100.6444.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,508.3413,230.60-55.5 %0.0974.45347.9064.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,049.584,000.001.2 %0.51,036.17665.0035.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,412.10533.0077.9 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,665.53843.0077.0 %5.0520.1968.6086.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด2,822.081,390.0050.7 %5.0919.53380.4858.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,040.19867.0071.5 %5.0596.25107.2082.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,188.32853.0073.2 %5.0653.30138.6678.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,367.101,523.0071.6 %5.01,166.73861.2626.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,713.613,187.00-86.0 %0.0413.84341.7717.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,740.54693.0081.5 %5.0976.57435.0455.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,290.991,512.6054.0 %5.0601.41277.5853.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,010.298,627.0042.5 %5.01,116.89378.5966.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,465.611,164.0066.4 %5.0805.43313.0461.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,250.97403.0087.6 %5.0729.370.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,605.79651.0075.0 %5.0501.1758.7188.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,209.842,206.6031.3 %5.0748.38200.6573.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,556.3316,549.00-263.2 %0.01,109.69878.9320.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,291.683,971.0036.9 %5.0843.4613.3098.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,411.121,150.0066.3 %5.0748.38305.4959.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,950.504,354.00-10.2 %0.0755.4259.6292.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,211.991,070.0066.7 %5.0577.24179.1469.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,481.812,082.0040.2 %5.0723.07348.1451.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,211.281,284.00-6.0 %0.0653.30314.6851.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,107.131,886.0039.3 %5.0526.2559.3088.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด692.122,139.30-209.1 %0.0336.4929.3191.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด2,977.251,304.0056.2 %5.0517.59218.3057.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 520,803.8833,889.4493.5 %5.0500.07864.20-72.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,431.445,965.00-73.8 %0.0177.9360.0466.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,350.20409.0082.6 %5.0444.1347.2789.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,057.752,129.0057.9 %5.01,242.80319.9474.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,978.85744.0075.0 %5.0615.2788.4385.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,738.812,391.0049.5 %5.0840.80369.6756.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,005.68952.0076.2 %5.0995.59180.1881.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,145.222,334.8943.7 %5.0596.25170.5371.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,660.0890.4099.2 %5.01,334.51746.1944.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,910.0225,857.1379.0 %5.0957.99409.9057.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,323.9514,920.6826.6 %5.0597.310.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,163.508,029.9062.1 %5.0553.50174.1668.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,745.3915,329.78-127.3 %0.01,336.57539.9159.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,200.261,733.0045.8 %5.0691.33209.6669.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,449.60695.0071.6 %5.0224.79115.6248.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,566.119,907.006.2 %3.02,972.513,144.88-5.8 %0.0
รวม 911,356 232,430 74.50 % 37,749 15,465 59.03 %