สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา569.74581.00-2.0 %0.0468.65145.3269.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,300.722,337.0029.2 %5.0528.3192.2082.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,264.452,588.2520.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,107.911,116.0064.1 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,708.0014,374.9623.2 %5.04,481.021,000.5277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง3,065.741,079.0064.8 %5.0368.9499.1773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,586.02539.0085.0 %5.0234.1190.8161.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,039.89651.0083.9 %5.0330.7127.1791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,537.30405.0088.6 %5.0250.1967.0873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,503.59901.0074.3 %5.0257.9137.2085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,392.46594.0082.5 %5.0190.6561.0268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,336.36853.0074.4 %5.0265.6467.6174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,792.86456.0088.0 %5.0219.7851.5576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน597.10238.0060.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ682.1552.0092.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,383.203,693.0031.4 %5.01,191.26895.7724.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,690.421,298.7051.7 %5.0529.64135.6274.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,982.682,029.0049.1 %5.01,134.21854.2524.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,148.731,553.4050.7 %5.0734.87154.1179.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,635.03811.0069.2 %5.0525.70224.6157.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,492.282,138.8738.8 %5.0867.98413.8252.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,468.252,310.3048.3 %5.01,814.50810.1855.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,211.061,807.0018.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,030.213,448.0014.4 %5.01,153.25659.6742.8 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,080.254,243.20-4.0 %0.01,115.7297.9791.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,861.9110,793.00-37.3 %0.01,670.60548.3667.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)5,550.327,006.15-26.2 %0.01,986.97266.0086.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,207.441,956.0011.4 %5.0488.20353.0727.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,313.07705.0078.7 %5.0925.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,888.651,240.0057.1 %5.0582.74153.5573.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,104.503,546.0013.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,970.91889.6054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,363.133,207.0026.5 %5.01,077.16342.5168.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,298.931,549.0053.0 %5.0854.481,101.05-28.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,721.5011,938.08-108.7 %0.01,514.53106.8892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา10,821.962,833.0073.8 %5.0754.41140.1181.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,642.422,363.0049.1 %5.0867.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,209.36908.0071.7 %5.0810.94139.0482.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,800.742,620.0045.4 %5.01,775.34311.2782.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,794.613,306.0012.9 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,637.372,122.0080.1 %5.0658.81136.9579.2 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 65,689.6462,484.944.9 %2.01,074.66687.4036.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,193.96941.0077.6 %5.0365.6231.6291.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,868.015,138.9725.2 %5.01,282.11310.0175.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,598.911,005.0072.1 %5.0925.03399.0056.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,090.1714,202.17-28.1 %0.02,638.27925.7264.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา4,643.641,609.0065.4 %5.0887.53137.0484.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,321.455,014.22-279.4 %0.0839.16395.6152.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,940.0514,645.4733.2 %5.0985.78350.1064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 214,230.185,772.5259.4 %5.01,649.68513.9568.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา9,415.474,323.7854.1 %5.01,791.96109.5993.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,856.772,749.4228.7 %5.0417.30317.1624.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 27,548.9416,500.0040.1 %5.0817.86446.9945.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,180.0132,520.9946.8 %5.01,293.93677.5247.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา88,089.6528,672.0067.5 %5.0781.92868.41-11.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา18,178.7515,540.3914.5 %5.0647.73247.0061.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา13,548.7110,958.0019.1 %5.0597.97105.3982.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง32,716.2312,728.0061.1 %5.0646.820.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม75,128.0921,843.9970.9 %5.0750.65707.325.8 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,652.5814,889.60-39.8 %0.01,802.241,606.4710.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,647.203,099.0033.3 %5.0923.54561.8039.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,487.14639.0074.3 %5.0506.68164.3267.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,120.5610,156.0028.1 %5.03,406.594,510.89-32.4 %0.0
รวม 666,968 391,623 41.28 % 58,534 24,553 58.05 %