สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,557.40488.0080.9 %5.0351.03172.2750.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,798.693,729.121.8 %0.5727.42137.2781.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,048.4146.0098.5 %5.0480.170.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,714.7810,636.0022.4 %5.01,761.12299.8383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,917.86740.0081.1 %5.0237.4594.2860.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,992.57915.0077.1 %5.0285.1051.2782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,700.59232.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4853.4378.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,065.101,898.6838.1 %5.0632.25286.5954.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก2,925.901,192.0059.3 %5.0537.26229.4557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,742.141,409.0062.3 %5.0936.59435.2953.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,162.29611.0047.4 %5.0277.93132.6252.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,857.15721.0074.8 %5.0556.27322.8842.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก3,297.411,494.0054.7 %5.0513.80767.10-49.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก3,717.673,137.6015.6 %5.0792.55123.2484.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,089.531,907.4053.4 %5.01,012.66327.3767.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,443.071,674.8451.4 %5.0670.37194.5071.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก12,217.497,988.9934.6 %5.01,716.25137.3292.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,185.56804.0074.8 %5.0651.35183.4571.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,057.49588.0080.8 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,727.64947.0065.3 %5.0499.23289.1642.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,092.841,757.0043.2 %5.0651.35177.4872.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก15,352.6812,175.0020.7 %5.01,963.462,479.24-26.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,822.124,670.003.2 %1.51,354.95367.1772.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,249.201,426.0056.1 %5.0670.37245.3763.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,123.4411,898.81-46.5 %0.01,906.41100.6594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,114.041,584.0049.1 %5.0537.26262.8551.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,129.701,980.0036.7 %5.0670.33192.6071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,389.841,585.0053.2 %5.0651.35273.0458.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,588.841,455.0077.9 %5.0898.56303.1366.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,212.342,721.0015.3 %5.0337.4152.3384.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,578.381,589.0085.0 %5.0537.26110.6879.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก14,377.7719,866.00-38.2 %0.0382.731,063.66-177.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,685.361,091.0059.4 %5.0442.18198.8455.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,922.501,127.0071.3 %5.0689.39133.2380.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,818.511,056.0062.5 %5.0499.2365.8586.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,482.313,140.4829.9 %5.0860.49204.9576.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,286.331,459.0072.4 %5.0993.64461.1953.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,166.391,444.4054.4 %5.0575.29100.4182.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,388.448,486.7170.1 %5.01,190.50499.5158.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,531.053,248.32-28.3 %0.0265.519.8596.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก52,898.6739,532.0025.3 %5.01,111.22461.5958.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก46,057.6010,151.0078.0 %5.0454.47168.5462.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์18,875.919,912.0047.5 %5.0456.88545.62-19.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,247.5510,882.92-17.7 %0.01,222.47819.0033.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,080.781,401.0054.5 %5.0594.31273.7953.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,400.95732.0069.5 %5.0366.11117.1368.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก34,029.699,286.8972.7 %5.03,829.483,740.992.3 %1.0
รวม 383,122 206,817 46.02 % 37,558 17,668 52.96 %