สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,352.51553.0076.5 %5.0478.09299.7737.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,851.765,258.0040.6 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 938,079.631.00100.0 %5.023.160.9595.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,107.991,313.0057.8 %5.0801.37248.2869.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,709.421,613.0040.5 %5.0668.2587.3586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,263.492,688.3267.5 %5.01,676.10317.8481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,044.80726.0082.1 %5.0307.1913.5595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,704.40592.0084.0 %5.0324.2849.6584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,453.52335.0090.3 %5.0444.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,751.09474.0087.4 %5.0276.3955.0580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,280.48451.0086.3 %5.0333.2667.1679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,538.93693.0080.4 %5.0405.9387.3578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,635.6644.0097.3 %5.0239.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ22,590.1322,438.400.7 %0.51,660.27882.5946.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,269.992,260.0047.1 %5.01,086.601,901.07-75.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,114.74846.0060.0 %5.0459.07119.6473.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,129.751,712.8072.1 %5.0604.74186.3769.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,912.331,271.0067.5 %5.01,143.65821.9828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,949.99910.0069.2 %5.0782.34167.5878.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,689.84947.6064.8 %5.0495.59212.5457.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,528.592,096.6040.6 %5.0953.491,900.00-99.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,907.01316.0083.4 %5.0522.55614.60-17.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,702.79996.0073.1 %5.0953.49595.2037.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว3,875.272,920.6724.6 %5.01,145.2816.9098.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,274.177,874.5415.1 %5.01,371.8465.6995.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,015.26966.0080.7 %5.0801.36511.7536.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,832.10621.0083.8 %5.0858.4156.2693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,041.35532.0082.5 %5.0611.08283.9153.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,500.943,765.64-7.6 %0.0915.46373.5659.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว8,013.3129,436.42-267.3 %0.01,352.821,654.02-22.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ3,761.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว3,274.131,806.0044.8 %5.0820.38345.7857.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,817.686,964.33-82.4 %0.01,105.62100.4590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว9,771.84642.0093.4 %5.0649.23616.645.0 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,274.272,353.7028.1 %5.0763.33446.9941.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,628.811,277.0021.6 %5.0972.50323.8866.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,399.21928.0072.7 %5.0953.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,165.291,962.0038.0 %5.0573.1764.9688.7 %5.0
สพ. สระแก้ว1,195.611,830.00-53.1 %0.0725.30423.9841.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 29,557.73102,750.63-247.6 %0.0741.41742.00-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,555.07843.0067.0 %5.0611.79256.1758.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,529.651,738.0050.8 %5.0877.43538.9538.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,697.011,089.0070.5 %5.0706.28249.8864.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,764.554,550.71-20.9 %0.01,048.5712,616.00-1,103.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,435.951,796.0047.7 %5.0782.34735.286.0 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,083.628,850.6312.2 %5.03,520.65511.1285.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว10,674.413,626.0066.0 %5.0861.48395.8654.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว4,312.473,888.009.8 %4.5989.7984.5091.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 16,267.9014,620.66-133.3 %0.01,755.22699.0760.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 210,934.0712,697.48-16.1 %0.01,547.99845.1145.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว28,775.062,773.7190.4 %5.0319.55227.1528.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว47,802.0553,446.00-11.8 %0.01,306.69735.0543.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,729.0418,489.9918.7 %5.0915.011,310.00-43.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น87,363.2815,450.3082.3 %5.0870.06586.6732.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,587.2313,925.09-111.4 %0.01,842.602,039.98-10.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,375.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0858.41197.4677.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,584.54678.0073.8 %5.0535.14131.9375.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว70,833.668,275.8888.3 %5.035,479.145,331.4785.0 %5.0
รวม 1,462,135 381,904 73.88 % 82,703 42,149 49.04 %