สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,358.18429.0081.8 %5.0820.52200.7875.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา26,887.0920,237.0024.7 %5.0191.26132.6530.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา7,817.03304.5096.1 %5.089.159.8688.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,673.674,652.000.5 %0.51,828.36326.0782.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,689.161,265.8052.9 %5.01,518.38140.0390.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,023.011,012.0074.8 %5.0398.5153.0286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 912,894.191,089.1791.6 %5.03,439.01394.3988.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,285.7338,256.00-98.4 %0.04,777.501,234.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,793.158,041.0725.5 %5.03,077.951,211.8660.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,049.213,614.0528.4 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3040.6188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,597.6854.0098.5 %5.0219.3724.4088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,384.93511.0084.9 %5.0357.7375.4878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,060.06344.0091.5 %5.0262.6178.7170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,547.67650.0081.7 %5.0241.8161.8874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,223.39186.0094.2 %5.0449.5663.4385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,597.95173.0095.2 %5.0259.4370.1173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,269.53492.0085.0 %5.0412.3573.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,361.35332.0090.1 %5.0249.7863.3674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,671.09488.0086.7 %5.0278.7257.6579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,138.77237.0092.4 %5.0152.0214.9190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,144.41327.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,313.20238.0092.8 %5.0420.3063.8184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,326.80317.0090.5 %5.0281.0378.6672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,307.44141.0095.7 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,028.12256.0091.5 %5.0278.1557.8779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,342.18424.0087.3 %5.0389.8063.8983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,621.761,066.0070.6 %5.0522.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,312.23389.0088.3 %5.0297.0832.0489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,473.67457.0086.8 %5.0481.2327.7994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,425.73628.0081.7 %5.0469.1078.4283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,301.61503.0084.8 %5.0388.2997.5774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,388.46712.0079.0 %5.0403.2074.1681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,188.19355.0088.9 %5.0344.444.7098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม2,906.0795.0096.7 %5.0314.0716.4294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,108.6591.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,956.976,968.64-40.6 %0.02,604.70942.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,726.123,380.6849.7 %5.02,731.03639.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา2,976.351,453.8051.2 %5.01,076.64268.8575.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,331.91862.0063.0 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,357.91617.0073.8 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,348.121,092.9053.5 %5.0976.28288.8070.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,292.82616.5073.1 %5.0507.80306.8539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,412.151,590.9034.0 %5.0647.99332.5048.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,224.082,534.0021.4 %5.01,171.72596.9249.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,515.773,333.0026.2 %5.01,828.36890.1551.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,913.551,038.5964.4 %5.01,552.77295.2381.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา5,265.091.00100.0 %5.01,323.84373.6771.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 855,987.0247,545.0015.1 %5.024,916.716,663.8073.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,214.781,195.0062.8 %5.0915.59467.7348.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,631.40608.0076.9 %5.0924.51517.4744.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์95,681.42599,351.69-526.4 %0.04,250.373,644.1114.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,446.803,629.0018.4 %5.01,742.20838.8551.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา10,958.512,970.0072.9 %5.04,832.892,255.1253.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,571.585,801.0149.9 %5.01,716.72780.8254.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,017.733,176.97-57.5 %0.0695.411,247.96-79.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,306.552,376.8062.3 %5.02,646.05796.3669.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,085.154,995.451.8 %0.52,046.45379.8581.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,061.221,485.3051.5 %5.01,346.54662.5850.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา8,984.4921,987.87-144.7 %0.03,615.87809.3377.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 30,378.8522,689.9825.3 %5.0822.42689.4316.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)17,042.1021,621.28-26.9 %0.04,283.035,479.60-27.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,395.875,734.0010.3 %5.02,612.51805.5069.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,445.113,896.00-13.1 %0.01,304.83270.4079.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,276.892,039.0052.3 %5.01,714.27122.5792.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,069.579,502.00-4.8 %0.03,418.831,402.1859.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,834.328,830.0010.2 %5.03,380.091,215.2564.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,543.938,987.00-19.1 %0.02,610.94399.0084.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,077.98375.0065.2 %5.046.780.9598.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,380.34234.0083.0 %5.030.5675.08-145.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,819.48550.0080.5 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,750.68236.0093.7 %5.01,524.11118.7592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,797.25430.5084.6 %5.01,067.72383.1564.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,686.573,394.007.9 %3.51,410.01812.7542.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,524.486,422.00-16.2 %0.02,027.443,067.97-51.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,122.841.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา3,403.191,211.0064.4 %5.01,285.81371.3471.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา7,027.6010,868.30-54.7 %0.03,026.37294.5090.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา5,970.571,816.0069.6 %5.02,931.60610.8579.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา9,821.581,693.0082.8 %5.01,190.73663.1044.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,293.292,777.0015.7 %5.01,228.76361.5270.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,350.352,021.0053.5 %5.01,723.18357.8079.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,644.603,445.5625.8 %5.01,438.57424.6570.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,869.411.00100.0 %5.01,257.7985.8093.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา32,725.4710,449.2068.1 %5.0900.71463.2948.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา76,865.593,022.0096.1 %5.0897.45303.6866.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 51,338.0352,258.01-1.8 %0.01,652.051,334.8519.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 73,090.26115,424.78-57.9 %0.02,035.761,440.2629.3 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 42,363.16379,968.31-796.9 %0.01,541.751,128.3026.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา41,318.8933,571.0018.8 %5.01,646.48845.7548.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,385.4315,152.00-61.4 %0.02,795.031,800.8135.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,362.321.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,523.254,712.0014.7 %5.01,725.34475.0072.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา358,300.5044,763.7687.5 %5.020,145.62733.0696.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,204.861,582.0050.6 %5.01,133.68377.1866.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,876.678,112.75-18.0 %0.02,788.091,117.9959.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,183.271,701.8759.3 %5.01,647.12258.9084.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,551.454,690.0015.5 %5.02,485.511,004.6459.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา3,971.578,725.31-119.7 %0.01,437.94233.7083.7 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,032.992,360.9822.2 %5.0884.63183.9779.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,172.601.00100.0 %5.02,300.230.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา23,756.446,749.8571.6 %5.01,039.39601.4442.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 139,013.4513,260.7066.0 %5.01,001.90733.2626.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 222,646.478,233.4463.6 %5.0632.14441.1930.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,950.875,320.9446.5 %5.01,987.64114.0094.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 419,388.237,696.0060.3 %5.01,665.56342.9279.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 560,744.517,648.0087.4 %5.01,588.46486.8769.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 644,713.278,467.1481.1 %5.01,295.34395.6969.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 710,594.536,793.9035.9 %5.01,579.20559.2564.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,422.361.00100.0 %5.0568.080.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา92,281.861.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย23,085.371.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี40,118.7420,919.0047.9 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ31,004.7740,912.00-32.0 %0.01,481.66503.0166.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา140,281.661.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา14,842.0510,660.0028.2 %5.01,020.25396.3861.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช38,699.6323,360.0039.6 %5.01,401.84462.9467.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง50,525.7813,103.9174.1 %5.01,264.011,062.9115.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย35,220.201.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,468.67111.8195.5 %5.01,880.101.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่69,536.8924,352.0065.0 %5.01,355.85731.7646.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา53,710.9328,780.0046.4 %5.01,274.112.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง77,894.961.00100.0 %5.01,285.38370.4571.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา21,332.3330,356.00-42.3 %0.03,065.574,377.65-42.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา11,492.8413,368.00-16.3 %0.05,283.913,200.5239.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา36,154.1023,450.0135.1 %5.01,413.71674.6652.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,248.66361.2971.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา43,767.4628,250.5135.5 %5.03,780.812,197.9641.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,699.481,530.0058.6 %5.01,418.92852.4039.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,328.141,784.0066.5 %5.02,119.68640.1969.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,546.57939.0063.1 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,149.581,290.0059.0 %5.01,207.25253.7779.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 342,866.0317,091.0060.1 %5.018,710.245,887.0568.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา11,785.5419,696.00-67.1 %0.05,319.063,624.4531.9 %5.0
รวม 2,411,596 1,976,378 18.05 % 254,249 88,637 65.14 %