สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,722.71513.0081.2 %5.0186.6495.5248.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,763.894,246.0010.9 %5.0832.46104.4087.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,546.921,575.0038.2 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 131,404.9129,951.064.6 %2.03,513.72466.4586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,854.5830,000.00-16.0 %0.03,829.45292.3392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,871.2317,987.2317.8 %5.03,418.69310.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,191.291.00100.0 %5.0319.0334.0789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 13,882.061,817.0053.2 %5.0444.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,874.311,956.0059.9 %5.0410.4380.0380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,020.783,500.0030.3 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,200.912,222.0047.1 %5.0357.0659.8583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,466.572,955.6033.8 %5.0376.0838.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,169.161,093.0078.9 %5.0338.05114.0066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,766.59886.0076.5 %5.0396.5776.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,322.527,747.00-22.5 %0.01,136.72436.3661.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,407.916,365.00-17.7 %0.01,065.82470.6255.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ2,715.251,729.0036.3 %5.0376.08171.3354.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,921.623,386.0031.2 %5.01,117.70541.5051.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,708.091,197.0055.8 %5.0357.0658.9083.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,667.631,657.0037.9 %5.0414.1167.1783.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,198.423,286.4036.8 %5.0634.76156.7575.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,776.982,852.00-60.5 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,786.663,757.0021.5 %5.01,079.67342.9568.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,464.0614,452.0012.2 %5.01,307.86400.9069.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,576.222,483.0030.6 %5.0718.37209.0070.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,484.491,317.0070.6 %5.01,003.610.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,978.051,295.0067.4 %5.0471.16201.3157.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,714.724,073.0013.6 %5.0794.43390.2550.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ7,423.8210,739.42-44.7 %0.01,650.15585.6264.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,027.423,630.0039.8 %5.01,402.94227.7983.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ6,302.553,636.0042.3 %5.0631.3216.6797.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,887.3612,560.00-82.4 %0.01,479.01109.4992.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,520.782,464.0076.6 %5.0471.16430.508.6 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,421.382,523.0026.3 %5.0623.29312.0649.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,237.295,121.00-20.9 %0.0604.27183.8969.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,178.916,442.0051.1 %5.01,421.96695.4151.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,213.927,117.00-36.5 %0.01,307.86163.7887.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา25,324.2916,154.0036.2 %5.0962.41421.9056.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ44,373.5314,048.0068.3 %5.0800.10261.9467.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 136,746.66149,000.00-9.0 %0.02,042.381,582.2922.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,773.951,222.0055.9 %5.0338.05233.3131.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,589.5410,397.00-86.0 %0.01,503.19358.3076.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,277.1043,000.00-37.5 %0.02,322.74306.8586.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,123.158,315.00-16.7 %0.01,193.77313.5073.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,869.2747,001.0028.6 %5.06,233.00974.6384.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,158.112,416.0053.2 %5.0870.50522.7539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ7,271.264,766.0034.5 %5.0642.30234.9663.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 119,106.8510,832.0043.3 %5.0839.17650.2922.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,858.907,586.00-29.5 %0.0854.95604.4229.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,022.256,411.0036.0 %5.0303.751.9599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ83,965.0368,071.0018.9 %5.01,386.65671.9451.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ32,821.671.00100.0 %5.0648.18486.4025.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ85,475.3114,102.0083.5 %5.0451.73554.72-22.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์13,879.0615,000.00-8.1 %0.0382.4110.0097.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ45,859.9319,625.0057.2 %5.015,907.901,590.6590.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย325,691.41263,000.0019.2 %5.06,046.681,317.3278.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,071.615,000.00-22.8 %0.0946.56967.87-2.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,332.56638.0080.9 %5.0300.02131.7056.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,067.251.00100.0 %5.03,091.935,870.95-89.9 %0.0
รวม 1,264,331 915,118 27.62 % 83,755 25,917 69.06 %