สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,305.74664.5979.9 %5.0622.39199.4867.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์14,322.9312,358.4113.7 %5.076.93306.35-298.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,525.612,672.00-5.8 %0.0698.46142.2379.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,813.88664.0076.4 %5.0831.5767.6491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์18,529.763,696.0080.1 %5.02,619.05693.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0556.9481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,239.81265.0091.8 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,129.07482.0084.6 %5.0256.2016.6993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,244.70623.0080.8 %5.0404.7222.1394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,428.46310.0091.0 %5.0384.4416.8795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,111.86194.0093.8 %5.0437.8816.4896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,084.17701.0077.3 %5.0291.3249.6982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,104.92217.0093.0 %5.0342.0533.1690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,135.44145.0095.4 %5.0312.5716.4394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,345.60476.0085.8 %5.0327.0967.2179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,248.08336.0089.7 %5.0350.681.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,076.24252.0091.8 %5.0353.5216.7195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,308.94191.0094.2 %5.0306.2647.9784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,180.63288.0090.9 %5.0264.930.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,210.40158.0095.1 %5.0123.900.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,030.66123.0095.9 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,012.91124.0095.9 %5.0276.561.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,143.35187.0094.1 %5.0376.9028.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,094.21182.0094.1 %5.0308.435.7198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,043.462,104.0630.9 %5.0945.661,052.29-11.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,449.511,402.7042.7 %5.0485.74186.2061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,515.99786.0068.8 %5.0561.98232.7558.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,357.63924.0060.8 %5.0482.44306.8536.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,965.94696.0064.6 %5.0501.16272.6545.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,650.891,252.0065.7 %5.01,268.94596.3353.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,495.10970.0072.2 %5.01,021.73544.4546.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,878.36318.0089.0 %5.0907.61360.0060.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,321.152,403.0044.4 %5.02,220.052,502.96-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,218.421,772.2120.1 %5.0680.3527.4296.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,314.403,243.6739.0 %5.01,885.041,592.3515.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,163.422,992.0028.1 %5.01,516.14593.9460.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์5,663.689,315.00-64.5 %0.01,972.53239.4087.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,010,847.1040,884.7096.0 %5.08,793.30303.0096.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์2,876.74928.0067.7 %5.0869.58491.1743.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,205.45600.0072.8 %5.085.110.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,205.45451.0079.6 %5.087.6533.0362.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,821.62542.6280.8 %5.01,002.71115.0288.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,796.20514.0081.6 %5.0831.57113.7586.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,035.931,854.0054.1 %5.01,478.112,382.08-61.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,393.991,596.0970.4 %5.01,687.29786.9153.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์3,290.29607.0081.6 %5.01,078.78702.6934.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์6,710.506,971.51-3.9 %0.01,478.0918,916.40-1,179.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ720.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,233.581,036.0075.5 %5.01,173.86292.6475.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,476.423,839.3040.7 %5.01,877.45690.9763.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,610.592,332.0035.4 %5.01,192.87558.3253.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,604.763,450.00-32.4 %0.0774.5233.2795.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์28,069.899,345.9966.7 %5.0662.42694.58-4.9 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 9,040.8210,068.87-11.4 %0.0583.90959.19-64.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,504.87604.0075.9 %5.0736.4979.0089.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์3,332.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,078.78452.2958.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,587.23918.0064.5 %5.0774.52201.2174.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,479.245,621.4224.8 %5.01,535.14473.7269.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ978.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ589.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์3,774.845,774.78-53.0 %0.01,059.76613.6242.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์11,881.215,429.0954.3 %5.02,509.13776.1669.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 153,592.757,537.0085.9 %5.01,109.57361.4967.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 216,784.577,376.0056.1 %5.01,408.11398.1271.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 310,218.446,316.0038.2 %5.01,616.91384.5376.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,271.836,278.1061.4 %5.02,653.75380.0485.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์4,660.423,372.6427.6 %5.0308.31129.1458.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง20,161.7417,424.0013.6 %5.0993.19429.0356.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์14,758.9763,221.01-328.4 %0.0747.28972.89-30.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์22,192.5710,062.0154.7 %5.0996.20724.2127.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบ21,742.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,299.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก71,051.9217,256.0075.7 %5.0945.99617.2734.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,909.2822,184.00-39.4 %0.02,439.901,869.9823.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1,264.092,069.00-63.7 %0.0964.68588.4939.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,499.72132.2694.7 %5.0622.39301.0251.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,320.041,626.7990.0 %5.07,542.892,061.5072.7 %5.0
รวม 1,533,798 321,711 79.03 % 78,832 49,206 37.58 %