สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,694.995,012.5083.1 %5.0116.99366.66-213.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์7,481.955,758.7023.0 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,792.963,123.7517.6 %5.01,243.33105.0991.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,454.27830.0066.2 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,339.525,624.8065.6 %5.02,192.51869.2560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,342.08647.0080.6 %5.0350.2675.9078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,279.89250.0092.4 %5.0172.1212.4192.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,335.95455.0086.4 %5.0310.7447.3484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,288.80411.0087.5 %5.0302.0312.3395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,505.28939.0073.2 %5.0274.6835.1587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,443.09708.0079.4 %5.0307.8015.7094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,310.99421.0087.3 %5.0234.6933.0285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,279.89171.0094.8 %5.0246.3812.1395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,279.8975.0097.7 %5.0223.0311.8894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,286.03306.0090.7 %5.0195.188.9295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,342.08323.0090.3 %5.0311.3249.5584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,279.89438.0086.6 %5.0364.5510.9197.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม5,595.605,200.537.1 %3.5903.02254.3771.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,423.493,231.205.6 %2.5994.101,032.65-3.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,514.271.00100.0 %5.0482.10235.4451.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,711.89546.0079.9 %5.0603.03494.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,563.631,020.4060.2 %5.0546.69301.1544.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์2,621.443,082.00-17.6 %0.0594.76170.9171.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,401.923,010.0031.6 %5.01,393.44652.4953.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,195.87907.4071.6 %5.0880.00411.4253.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,770.83399.0085.6 %5.0670.83612.358.7 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,233.964,068.0043.8 %5.02,511.911,484.0640.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,492.162,844.00-14.1 %0.0692.59359.1048.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,832.991,761.5463.6 %5.01,754.74855.0051.3 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,062.401,793.7855.8 %5.01,355.4099.7592.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,764.328,489.00-47.3 %0.01,291.20200.9984.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,270.27992.5369.6 %5.0956.07367.9761.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1030.0952.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,392.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.071.8929.5558.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.450.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,422.99872.5074.5 %5.0655.6454.1591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,735.92256.0090.6 %5.0727.88358.4150.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,128.001,721.7645.0 %5.0899.02372.9058.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,773.6134,207.26-405.0 %0.07,686.462,814.1363.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,290.511,905.3242.1 %5.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,653.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,070.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,282.617,093.6131.0 %5.03,713.39243.5893.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,198.051,889.04-57.7 %0.0880.00551.0037.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,450.53540.0087.9 %5.0956.07327.4665.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,481.204,290.00-23.2 %0.01,070.171,002.086.4 %3.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,502.932,821.0037.4 %5.01,450.48515.5764.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,070.312,100.0048.4 %5.0624.9957.6290.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,691.232,077.9578.6 %5.0803.94328.0459.2 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์32,073.741.00100.0 %5.0990.841.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์730.37772.00-5.7 %0.0321.39178.6144.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,479.361,608.5453.8 %5.01,051.15397.2262.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,146.59802.0074.5 %5.0367.82249.5132.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,595.124,678.5516.4 %5.0969.31345.4564.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,351.171,132.2874.0 %5.01,393.44502.0564.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,366.913,463.1535.5 %5.01,108.20505.4854.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์7,324.562,132.0070.9 %5.01,373.50255.6081.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 119,275.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,335.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 213,371.7910,530.1021.3 %5.01,250.54346.8872.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,496.243,194.9957.4 %5.01,600.90443.1672.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์15,404.135,351.3365.3 %5.02,219.01597.3173.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,338.004,371.6057.7 %5.0456.77409.0410.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,690.261,638.0471.2 %5.0422.84217.9848.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบ172,921.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์108,412.6628,474.8673.7 %5.0970.591,366.66-40.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์48,987.0917,060.0065.2 %5.0710.80326.5254.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม69,268.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0925.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท56,181.3617,795.1068.3 %5.0821.73651.3120.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,120.777,078.1246.1 %5.02,271.122,697.22-18.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,284.011,059.0767.8 %5.0918.04488.5446.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,757.01462.0083.2 %5.0613.78165.0073.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,694.139,446.0067.1 %5.09,120.413,193.5965.0 %5.0
รวม 590,026 243,665 58.70 % 72,473 29,225 59.67 %