สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ2,195.29652.0070.3 %5.0525.76177.4966.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ24,807.967,251.0070.8 %5.0245.8793.1062.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,631.673,486.874.0 %2.0952.86126.7586.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,639.061,522.0042.3 %5.0781.7259.3892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ10,817.752,941.5172.8 %5.03,158.72712.9777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,672.311,152.0068.6 %5.0268.7824.9090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,453.60566.0083.6 %5.0397.1941.0889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,412.18316.0090.7 %5.0323.5531.1590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,492.75411.0088.2 %5.0356.9025.2592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,167.97124.0096.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,189.9344.0098.6 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,187.44132.0095.9 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,379.19149.0095.6 %5.0278.220.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,187.25206.0093.5 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,238.10132.0095.9 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,192.56264.0091.7 %5.0252.8937.3985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,249.87105.0096.8 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,302.32455.0086.2 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,200.08198.0093.8 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,124.42147.0095.3 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,334.82169.0094.9 %5.0188.786.5696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,493.52329.0090.6 %5.0256.9134.5186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,494.87214.0093.9 %5.0246.9515.7993.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,327.813,240.842.6 %1.01,047.94551.9547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,106.151,080.2848.7 %5.0360.6460.8083.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,211.02717.0067.6 %5.0501.70190.0062.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,286.172,448.15-7.1 %0.0543.98210.9061.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,236.11773.0065.4 %5.0389.4295.0075.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ2,474.631,273.7748.5 %5.0629.59226.0064.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,466.032,560.8442.7 %5.01,466.30649.6855.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,811.65656.0082.8 %5.0743.69353.4052.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,141.891,686.0046.3 %5.0838.77231.8072.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ7,900.782,827.2564.2 %5.03,177.741,125.1664.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,163.693,390.95-56.7 %0.0613.57870.63-41.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,976.644,214.9015.3 %5.01,618.45694.7457.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,330.791,960.8569.0 %5.01,333.1892.6293.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ12,331.9010,622.0013.9 %5.01,618.42514.7068.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,313.761,277.0061.5 %5.0990.90435.7056.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,459.63186.0087.3 %5.065.2732.7649.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,232.77553.0082.9 %5.01,028.9353.5094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,749.32723.6073.7 %5.0781.72280.0964.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,556.722,076.2141.6 %5.01,162.04270.2276.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,894.474,402.1910.1 %5.01,609.67645.4659.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,686.792,688.0027.1 %5.01,238.1332.7697.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,933.73112.0096.2 %5.01,047.94371.4564.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ24,641.328,400.4065.9 %5.010,651.02167.4698.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,738.521,076.0071.2 %5.0819.75704.5314.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,043.042,416.7020.6 %5.0612.29299.5251.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,503.213,787.88-8.1 %0.01,143.02739.7435.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,131.281,588.8377.7 %5.0435.07266.7538.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,826.892,605.197.8 %3.5762.7342.1994.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ9,744.431,666.7982.9 %5.0857.78373.8956.4 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 35,051.6919,074.5545.6 %5.0995.061,037.19-4.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,625.34676.0074.3 %5.0724.6798.5386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,048.212,482.0618.6 %5.0910.48266.0070.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,632.03638.0075.8 %5.0724.67305.3057.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,240.893,291.0322.4 %5.01,219.09382.1168.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,915.313,331.0032.2 %5.01,808.61493.0372.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ3,717.354,983.26-34.1 %0.01,219.09468.8961.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 452,093.307,660.0085.3 %5.01,475.52319.1078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร46,230.487,358.5084.1 %5.02,799.84304.0489.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 137,175.4910,446.1371.9 %5.02,290.32469.5079.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 248,410.848,831.6281.8 %5.01,096.25688.4037.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 393,576.015,988.6293.6 %5.02,901.84358.5587.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,570.517,524.61-192.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ97,403.8966,864.0031.4 %5.01,990.03877.6355.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ38,498.5310,543.2272.6 %5.01,243.271,900.53-52.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,060.5217,002.0029.3 %5.0933.39274.0570.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์95,071.5143.72100.0 %5.01,027.38421.3559.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ42,320.7717,175.0059.4 %5.0891.75573.5635.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ74,640.7336,498.4051.1 %5.0855.87545.7336.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,733.4319,960.00-12.6 %0.02,360.151,944.3517.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,892.621,598.0044.8 %5.0857.78277.5267.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,441.70870.0064.4 %5.0705.66319.0554.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ28,509.226,048.0078.8 %5.010,134.313,505.5065.4 %5.0
รวม 1,003,946 350,866 65.05 % 87,357 27,808 68.17 %