สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 259,325.5123,995.0059.6 %5.0435.32475.00-9.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,148.27650.0079.4 %5.0776.55227.1870.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี15,873.9815,000.005.5 %2.573.8166.509.9 %4.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี49,552.5111,361.5077.1 %5.0210.41307.31-46.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี368,896.284,104.0298.9 %5.01,467.22380.3374.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,968.863,419.00-15.2 %0.0967.18100.3589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี25,557.6019,032.0025.5 %5.03,362.721,073.5068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,277.251,575.0063.2 %5.0310.1490.8370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,775.56447.0088.2 %5.0313.6250.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,539.17385.0089.1 %5.0422.1435.9891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,065.4999.0096.8 %5.0344.828.3997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,306.96302.0090.9 %5.0449.4791.0579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,172.80280.0091.2 %5.0266.6026.9789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร3,942.89130.0096.7 %5.0354.9366.6981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,158.68190.0094.0 %5.0373.5087.5176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,199.25418.0086.9 %5.0305.4366.4278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,249.92390.0088.0 %5.0388.1258.3885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,177.03357.0088.8 %5.0415.1555.3686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,049.32305.0090.0 %5.0498.3387.6782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,275.10374.0088.6 %5.0322.9241.2087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,182.15442.0086.1 %5.0415.009.1797.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,243.04311.0090.4 %5.0190.028.6095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,091.86156.0095.0 %5.0360.151.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,219.12203.0093.7 %5.0165.911.0099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,111.49393.0087.4 %5.0338.5661.1182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,472.38184.0094.7 %5.0211.150.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,110.35142.0095.4 %5.0148.4033.4877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,115.71204.0093.5 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก16,014.6221,826.99-36.3 %0.01,500.40218.9785.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ4,614.614,000.0013.3 %5.01,165.07475.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,226.023,032.976.0 %3.01,081.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี4,615.67791.5882.9 %5.01,651.2765.5696.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,818.532,083.0045.5 %5.01,314.0696.9092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,742.371,380.0049.7 %5.0540.34190.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,522.511,905.0024.5 %5.0594.48209.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,425.451,189.8050.9 %5.0603.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,273.93570.0074.9 %5.0477.39286.4740.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,476.261,773.8749.0 %5.0800.65403.4249.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,650.621,398.9947.2 %5.01,537.190.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,088.251,499.4051.4 %5.01,081.29434.5959.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,173.2512,990.00-6.7 %0.04,511.984,433.651.7 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,100.181,468.0064.2 %5.01,536.49318.2579.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,095.05897.0071.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี4,968.575,077.00-2.2 %0.01,518.171,040.2531.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,153.422,640.7036.4 %5.02,040.213,733.20-83.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี20,697.6913,862.0433.0 %5.02,367.401,032.8456.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,910.783,783.54-98.0 %0.0560.99281.7349.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,918.913,999.0032.4 %5.02,188.81523.4576.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,265.122,637.3149.9 %5.01,172.46348.2770.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,388.881,233.0063.6 %5.01,496.92840.5543.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี9,181.6924,395.95-165.7 %0.02,487.99356.7385.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี258,069.36190,430.8126.2 %5.01,459.890.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,906.9015,692.00-43.9 %0.03,935.964,651.25-18.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,827.794,578.4221.4 %5.02,475.953,479.50-40.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,444.792,047.0040.6 %5.01,118.84121.4789.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,297.384,836.96-46.7 %0.01,453.79856.6941.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,937.557,692.0435.6 %5.04,954.17523.4589.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,386.996,416.70-0.5 %0.02,746.051.9099.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,786.917,784.1356.2 %5.0402.07154.3461.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี994.51400.0059.8 %5.082.8519.8176.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,724.47783.0071.3 %5.01,023.7748.4595.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,877.88809.6071.9 %5.0895.73866.403.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,287.153,029.007.9 %3.51,118.84579.3048.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี7,708.105,500.0028.6 %5.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,866.286,067.38-24.7 %0.01,413.11684.0251.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,298.571,751.4346.9 %5.01,080.80385.2464.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,815.649,863.91-104.8 %0.01,765.38165.7390.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี10,599.121,154.7089.1 %5.01,461.12473.1067.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,223.372,000.0038.0 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,881.203,701.9524.2 %5.01,480.14550.5162.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,178.523,170.9848.7 %5.02,031.60606.6470.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี10,355.3910,186.001.6 %0.54,313.52207.6595.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี58,693.0516,141.0072.5 %5.0661.71378.0042.9 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี21,848.9714,262.6934.7 %5.0908.04499.5245.0 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 97,551.9163,500.0334.9 %5.02,203.47747.4066.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,715.311,485.2545.3 %5.0820.50294.9064.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,635.112,194.5339.6 %5.01,175.88601.8248.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี18,699.2514,938.0020.1 %5.01,444.63577.4760.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,933.751,128.0061.6 %5.01,004.74200.8680.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,388.584,676.9026.8 %5.01,841.44329.6582.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,450.514,481.0047.0 %5.03,267.64646.0080.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,892.144,148.44-43.4 %0.01,249.70597.1052.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี8,576.129,114.27-6.3 %0.03,362.72411.6787.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,618.611.00100.0 %5.03,362.720.95100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี16,227.576,655.0059.0 %5.0760.4044.6594.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ21,285.286,860.6367.8 %5.03,352.61547.1883.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 181,092.3813,061.0083.9 %5.01,324.92571.9056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 226,924.2613,688.0049.2 %5.01,368.01570.0058.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 329,824.7013,229.4055.6 %5.03,187.24980.7569.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 420,587.718,460.9058.9 %5.03,072.69395.2087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 524,383.748,880.0063.6 %5.03,232.26378.6888.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม29,891.5922,422.0025.0 %5.01,177.74523.3055.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี47,286.9446,190.002.3 %1.01,262.11465.5063.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี131,657.55118,790.009.8 %4.51,075.67674.5037.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี33,392.205,000.0085.0 %5.01,185.91997.5015.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี186,976.0321,210.0088.7 %5.04,513.31475.0089.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ53,502.175,000.0090.7 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล52,272.1119,500.0062.7 %5.01,020.43194.7580.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ55,895.823,000.0094.6 %5.0893.65456.0049.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี18,612.6320,000.00-7.5 %0.03,003.661,918.0536.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,687.046,298.0827.5 %5.03,911.951,277.0067.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี15,010.3424,766.00-65.0 %0.01,126.03344.8569.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,922.412,120.0027.5 %5.0644.00115.5682.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี24,179.7620,185.0016.5 %5.03,716.85895.3575.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,409.951.00100.0 %5.01,232.93813.2034.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,172.868,568.00-105.3 %0.01,442.1182.9494.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,819.46502.3482.2 %5.0890.64432.0951.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี27,637.038,702.9368.5 %5.06,640.864,245.6036.1 %5.0
รวม 2,264,504 1,026,341 54.68 % 156,787 57,767 63.16 %