สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,707.53700.0081.1 %5.0509.5859.5688.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร15,991.54147,675.70-823.5 %0.0250.38123.5050.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,932.481,824.2737.8 %5.0642.70196.4669.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,587.23910.0064.8 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,018.045,572.0057.2 %5.01,973.79304.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,832.34820.0078.6 %5.0365.8542.7388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,858.58147.0096.2 %5.0218.2556.0274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,856.66179.0095.4 %5.0341.4256.1583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,397.02252.0094.3 %5.0283.5347.4283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,851.09414.0089.2 %5.0262.2949.7581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,313.37103.0097.6 %5.0218.5926.1888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง2,483.0096.0096.1 %5.0284.738.5097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,771.923,479.22-25.5 %0.0680.70263.1561.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,118.991.00100.0 %5.0252.56118.7553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,201.46671.0069.5 %5.0441.96232.7547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,487.30500.0079.9 %5.0399.73209.9547.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร3,116.24634.0079.7 %5.0228.19173.3824.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,334.93975.0077.5 %5.01,137.09183.5783.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,837.51682.0076.0 %5.0673.27358.1146.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,835.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0718.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,180.401,394.0056.2 %5.0832.83842.99-1.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,873.282,264.68-20.9 %0.0476.55583.68-22.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,661.001,204.1174.2 %5.01,346.26630.6153.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,730.902,845.8039.8 %5.01,003.9764.7893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร8,298.6110,917.44-31.6 %0.01,555.46267.0582.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,992.261,353.0072.9 %5.0737.77180.3975.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,416.82865.0074.7 %5.0775.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,719.34553.0085.1 %5.0607.67297.0551.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร2,972.261,336.0055.1 %5.0625.19285.1654.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,260.971.00100.0 %5.01,308.231,420.90-8.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร5,512.93654.0088.1 %5.01,099.06330.8569.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,516.191,080.0057.1 %5.0886.92456.2448.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,965.125,195.00-4.6 %0.01,248.6499.0992.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,975.291,305.0067.2 %5.0737.7756.0892.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,089.631,932.0037.5 %5.0832.83204.7275.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,895.992,429.0037.7 %5.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,538.401,522.3166.5 %5.01,023.01408.3660.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,481.142,009.0019.0 %5.0528.5932.9693.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร9,505.191,091.0088.5 %5.0642.67130.1579.7 %5.0
รจ.จ.ยโสธร25,371.6219,814.9521.9 %5.0703.53593.6315.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,486.58799.0067.9 %5.0509.58165.1167.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,203.37855.5073.3 %5.0737.77385.6147.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,568.00480.0081.3 %5.0547.60221.5559.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร1,803.392,454.63-36.1 %0.0984.96178.2181.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,986.52886.0077.8 %5.01,099.06171.5584.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 150,824.497,227.3185.8 %5.01,630.70330.5279.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,268.08102.2099.0 %5.01,305.6727.8797.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร76,810.5031,339.5259.2 %5.01,687.47956.0243.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา53,979.519,508.0082.4 %5.0798.19991.48-24.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,565.7012,192.00-85.7 %0.01,611.81973.8939.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,812.101,193.6057.6 %5.0699.71638.428.8 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,615.62431.0083.5 %5.0490.54248.8249.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร30,044.4216,065.0046.5 %5.02,369.603,520.89-48.6 %0.0
รวม 440,623 308,935 29.89 % 41,868 18,207 56.51 %