สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,115.84506.0083.8 %5.0592.8589.3084.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ6,822.955,559.7618.5 %5.053.48169.32-216.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,819.084,515.54-60.2 %0.0878.09105.4088.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,006.981,290.0057.1 %5.0631.3943.8893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ10,327.963,796.3263.2 %5.02,247.24602.3073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,775.721,079.0071.4 %5.0375.1160.8083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,319.29405.0087.8 %5.0346.9333.4490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,187.31367.0088.5 %5.0319.6850.5384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,185.89155.0095.1 %5.0444.2039.3691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,718.22252.0093.2 %5.0422.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,564.71464.0087.0 %5.0269.5145.4183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า2,498.74201.0092.0 %5.0223.0040.0282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,661.81231.0093.7 %5.0381.2949.9186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,559.09296.0091.7 %5.0461.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,002.13471.0088.2 %5.0334.7679.5676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,568.26201.0094.4 %5.0507.4349.1790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,041.21125.0095.9 %5.0260.6128.9388.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,573.66293.0091.8 %5.0392.0046.7688.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ2,659.253,426.39-28.8 %0.0763.99657.4014.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,303.051.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,275.22888.0061.0 %5.0471.74314.4533.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,444.09995.1059.3 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,982.746,264.00-57.3 %0.01,277.43300.1076.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,102.851,297.0058.2 %5.01,030.2187.6891.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,973.361,158.0061.1 %5.0573.83409.4528.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,001.752,776.7060.3 %5.02,950.83995.9666.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,043.893,633.80-77.8 %0.0646.60328.1749.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,502.252,002.0055.5 %5.01,393.35667.1452.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,431.012,972.2813.4 %5.01,125.2920.7498.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,088.527,692.00-26.3 %0.01,620.22215.9186.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,171.831,742.8866.3 %5.01,049.23120.8588.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,398.20421.0069.9 %5.075.8323.5868.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,822.35815.0071.1 %5.01,011.2060.9594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,661.68504.0081.1 %5.0821.2278.4390.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ9,775.873,038.0068.9 %5.0641.34363.3643.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ21,092.8619,067.009.6 %4.58,066.141,834.5677.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,306.403,444.0020.0 %5.01,543.83447.3871.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,578.31931.0041.0 %5.0701.94425.8639.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,477.249,191.73-164.3 %0.01,125.30127.1088.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,710.171.00100.0 %5.0992.19293.5870.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,476.801,575.7454.7 %5.01,201.36456.5062.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,396.722,702.0038.5 %5.01,524.63656.9256.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,636.851,874.8748.4 %5.01,068.22193.8181.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,019.582,234.3126.0 %5.01,710.3177.3395.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,880.182,074.0046.5 %5.0897.10337.3762.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ34,750.8527,935.9419.6 %5.01,066.33242.1577.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,223.04517.0076.7 %5.0725.96191.7973.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,425.071,382.8159.6 %5.01,125.29548.7851.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,583.49941.5663.6 %5.0821.04208.3474.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,427.053,970.3526.8 %5.01,581.68323.7979.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,459.893,340.0025.1 %5.01,638.73182.4988.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ3,769.297,103.53-88.5 %0.0723.31126.5082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 125,869.9713,834.0146.5 %5.01,851.39445.0276.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 23,585.877,315.44-104.0 %0.01,723.90638.3763.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 325,548.498,270.9767.6 %5.01,561.12462.8970.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ6,728.815,528.0017.8 %5.02,773.11477.4282.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ15,918.661,939.7987.8 %5.0278.23371.69-33.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ68,992.1863,844.007.5 %3.51,705.481,005.2141.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ37,300.1015,773.0057.7 %5.01,034.921,081.00-4.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ22,880.8110,972.0452.0 %5.01,004.44576.9942.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ151,304.5211,571.0092.4 %5.01,377.3113,756.00-898.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบ11,364.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ168.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,767.7210,532.00-35.6 %0.02,236.201,793.0419.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,023.611,322.0056.3 %5.0992.19126.8787.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,225.76468.0085.5 %5.0489.21228.0753.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 616,747 299,492 51.44 % 69,381 33,962 51.05 %