สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,415.20115.0095.2 %5.0399.81125.9168.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ28,867.6011,251.3161.0 %5.0197.15228.74-16.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,637.58864.0067.2 %5.0589.9698.1283.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,685.27918.0065.8 %5.0608.9995.7984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,134.005,625.1253.6 %5.02,016.17399.5880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,306.891.00100.0 %5.0212.8047.5877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,256.85322.0090.1 %5.0239.8860.5274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,452.70173.0095.0 %5.0375.1662.9683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,442.64300.0091.3 %5.0231.1076.4266.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,383.92224.0093.4 %5.0235.0150.4478.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,610.661,099.5676.2 %5.0894.23573.0035.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ2,571.971,178.0054.2 %5.0608.99183.1369.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,725.32664.0075.6 %5.0628.00223.5464.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,646.23547.0079.3 %5.0628.04147.1676.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,948.73297.0789.9 %5.0647.02339.0847.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,970.211,936.5951.2 %5.01,217.50498.7159.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,275.603,505.04-54.0 %0.0526.4876.0085.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,050.25501.0083.6 %5.0742.10360.6151.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,691.911,550.5058.0 %5.0913.2465.4092.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,012.164,584.0258.4 %5.0989.3199.3390.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,938.69924.3068.5 %5.0685.0559.8591.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,904.41726.0075.0 %5.0704.0732.7095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,515.85344.0086.3 %5.0532.92285.8646.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,930.991,184.0059.6 %5.0723.08299.5158.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,294.30100.9897.6 %5.01,369.631,475.78-7.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,729.921.00100.0 %5.01,331.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,201.83809.0074.7 %5.0856.19235.4672.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ13,486.743,300.0075.5 %5.01,845.03176.2690.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,069.612,239.0027.1 %5.0608.99301.9950.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,054.401,343.0056.0 %5.0780.13123.7884.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,992.361,247.0058.3 %5.0622.95197.5568.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,175.46856.0073.0 %5.0951.27318.7866.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,332.881,384.9558.4 %5.0723.0864.8991.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,721.09819.0091.6 %5.0665.30242.7463.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 26,243.6125,924.141.2 %0.5641.63685.94-6.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,627.06437.0083.4 %5.0475.87114.4675.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,747.28976.8064.4 %5.0608.99181.7770.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,360.74493.0079.1 %5.0456.8699.4778.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,282.673,457.3934.6 %5.0967.74265.1772.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,883.80434.0085.0 %5.0704.07147.1679.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,865.211,638.0042.8 %5.0742.10237.5068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ51,386.487,144.0086.1 %5.01,432.07473.3966.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ6,869.752,232.2767.5 %5.0305.57110.7563.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ107,765.1134,954.0067.6 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน30,624.3114,824.0051.6 %5.0595.78528.9711.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,177.526,858.9132.6 %5.01,500.511,317.6512.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,846.89327.0088.5 %5.0647.01363.6043.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,418.57346.0085.7 %5.0437.87202.4353.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,353.223,465.1275.9 %5.04,521.171,568.7865.3 %5.0
รวม 441,886 154,446 65.05 % 40,097 13,928 65.26 %