สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,010.99950.0052.8 %5.0573.59197.5765.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี5,512.715,976.79-8.4 %0.049.02114.66-133.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,786.48557.4090.4 %5.064.6658.339.8 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี94,002.535,124.0094.5 %5.04,623.03435.2990.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 462,146.981,630.6097.4 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,638.711,005.0061.9 %5.0839.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,278.084,816.8460.8 %5.03,620.69181.2595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี16,217.7013,644.9315.9 %5.04,300.73432.0890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,308.762,714.0237.0 %5.0514.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ2,958.52332.0088.8 %5.0231.9888.6461.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,238.07488.0088.5 %5.0308.1249.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,898.11108.0096.3 %5.0266.0365.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,432.94124.0097.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,608.1648.0098.2 %5.0480.2442.3491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,059.8179.0097.4 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,053.32364.0088.1 %5.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,301.29261.0092.1 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,063.57105.0096.6 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,018.63265.0091.2 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,117.94112.0096.4 %5.0283.7168.6275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,289.99101.0096.9 %5.0298.768.3497.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,901.83187.0095.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,133.4563.0098.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,347.40981.0070.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,706.605,822.67-23.7 %0.02,325.341,159.8050.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,922.673,580.208.7 %4.01,048.99432.2758.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,006.291,010.0049.7 %5.0449.48212.1752.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,056.28403.5080.4 %5.0452.26104.8476.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,009.65630.0068.7 %5.0477.56200.3758.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,034.33579.6071.5 %5.0447.08197.6855.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,848.501,332.0053.2 %5.0875.67466.6646.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,539.681,678.0052.6 %5.01,334.23651.2851.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,497.75677.0072.9 %5.01,087.02398.2363.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 512,803.6720,800.00-62.5 %0.07,529.613,833.5049.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,206.22417.0087.0 %5.0839.81306.9763.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,852.133,137.0060.0 %5.03,483.04915.6773.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,888.853,146.51-66.6 %0.0595.49438.9026.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,890.028,520.00-44.7 %0.01,657.50621.6062.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,585.653,869.0015.6 %5.01,410.2986.5093.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,287.041,181.1664.1 %5.01,722.171,344.0922.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,771.4112,000.0028.4 %5.02,665.35147.8494.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี195,811.98244,100.42-24.7 %0.01,349.20913.9032.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)4,694.873,338.6528.9 %5.02,044.35262.3587.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,388.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,277.19284.5977.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)9,496.883,427.2063.9 %5.01,174.24652.9444.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,233.855,988.4227.3 %5.04,065.851,292.8068.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 38,387.044,443.0047.0 %5.03,974.392,861.2528.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,538.621,030.0059.4 %5.086.240.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,438.96541.0084.3 %5.01,258.1745.7896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,529.59450.0082.2 %5.0839.82412.7650.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,793.551.00100.0 %5.0956.980.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,420.115,343.00-20.9 %0.01,771.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,235.46813.0074.9 %5.0723.08475.0034.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี7,868.318,834.80-12.3 %0.02,247.00323.4285.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,126.23955.0089.5 %5.0877.84749.1014.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,364.408,089.31-140.4 %0.01,182.10305.3274.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,587.192,991.0046.5 %5.01,885.69468.6175.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,565.521,852.0048.1 %5.01,090.09508.3753.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,564.643,286.00-110.0 %0.0825.70122.0485.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี10,604.166,829.0035.6 %5.0556.28428.6222.9 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 73,160.3239,907.5045.5 %5.01,724.931,240.0728.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,589.48685.0073.5 %5.0744.73321.7356.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,434.991.00100.0 %5.01,201.12504.1558.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี10,879.387,621.0129.9 %5.01,545.32427.5072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,983.021,460.0051.1 %5.0828.06242.7270.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,456.6610,572.00-25.0 %0.02,670.36593.3577.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,131.533,457.0043.6 %5.02,532.241,365.1946.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,599.9810,194.00-82.0 %0.01,352.68468.7465.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 121,279.025,464.1474.3 %5.01,391.16692.6950.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 229,204.967,927.4472.9 %5.01,479.01679.6954.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,782.2210,285.85-5.1 %0.01,366.31303.3177.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 441,340.435,339.9187.1 %5.01,525.97363.8876.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี4,872.842,802.9042.5 %5.02,647.79713.9873.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,191.068,503.4816.6 %5.0450.1596.9078.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี3,813.562,970.3822.1 %5.0324.7192.8671.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี69,353.0740,920.0041.0 %5.01,821.18224.3787.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี136,706.88368.0999.7 %5.01,227.43876.6128.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบ3,284.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,952.0918,243.0039.1 %5.0962.66462.2052.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี34,399.0619,927.0042.1 %5.01,018.21427.8858.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ60,071.849,337.5684.5 %5.01,009.04395.9160.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน79,613.5221,784.0072.6 %5.01,042.82445.2557.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,027.4416,130.0023.3 %5.02,790.352,855.46-2.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี6,679.076,283.505.9 %2.52,406.82116.6295.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี57,538.9655,635.013.3 %1.51,398.79301.9078.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,438.48828.0066.0 %5.01,285.36340.8273.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,043.631,991.0050.8 %5.01,125.05427.4262.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,069.144,816.00-18.4 %0.01,820.59730.9559.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,581.601,486.0042.4 %5.01,552.41579.8662.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,172.163,514.6057.0 %5.02,579.14270.7589.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,290.93354.0089.2 %5.0399.80423.03-5.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,378,151 729,943 47.03 % 125,356 40,968 67.32 %