สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,555.90836.0067.3 %5.0272.5744.0183.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,296.681,954.0040.7 %5.0576.83154.3373.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี2,945.681,678.0043.0 %5.0462.7353.7588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 414,761.0910,611.0028.1 %5.02,782.69602.7778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 127,332.2320,702.0024.3 %5.03,646.42399.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 221,626.3317,311.0020.0 %5.03,088.94370.9388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,827.69722.0081.1 %5.0259.7396.9062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,537.722,130.0061.5 %5.0352.381.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,605.261,333.0079.8 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,414.882,160.0060.1 %5.0366.2797.8573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,157.672,207.0069.2 %5.0318.8995.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,774.90723.0080.8 %5.0198.1295.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,744.292,376.0058.6 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,691.181,871.0060.1 %5.0258.7030.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 15,979.7812,000.00-100.7 %0.01,432.551,009.3029.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,843.735,517.00-43.5 %0.01,431.37739.1048.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี2,998.02935.4068.8 %5.0500.7782.5983.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,081.671,489.0063.5 %5.0900.13223.2575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,013.121,148.0061.9 %5.0462.7322.6595.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,788.16875.0068.6 %5.0393.76129.2167.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,835.451,513.0060.6 %5.0694.78355.0648.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,386.442,440.0044.4 %5.0890.280.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,209.831,681.6160.1 %5.0957.15562.0541.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,053.7817,750.00-47.3 %0.01,755.85190.0089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,250.981,418.0056.4 %5.0474.57186.3660.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 64,634.316,416.00-38.4 %0.01,088.44446.3159.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,192.35747.0082.2 %5.0952.6926.5097.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,827.59569.2679.9 %5.0386.67114.0070.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,883.833,156.0018.7 %5.0747.97187.7374.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,972.4822,742.00-62.8 %0.02,763.701,688.2638.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,722.602,780.0041.1 %5.0805.05299.9262.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,235.922,029.0052.1 %5.0633.9081.5187.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,292.5314,571.00-131.6 %0.01,375.5079.8994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,184.771,515.0086.5 %5.0552.01105.9080.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,251.772,360.0027.4 %5.0463.43122.9173.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,377.492,613.0051.4 %5.0652.8964.1390.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,577.152,971.0046.7 %5.01,020.94321.5468.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,180.6115,480.00-150.5 %0.01,432.55124.3491.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,204.895,000.0059.0 %5.0964.60238.5275.3 %5.0
รจก.บางขวาง 168,774.03195,981.00-16.1 %0.01,926.30382.4080.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี36,610.8446,731.00-27.6 %0.0646.13381.2441.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,742.47746.0072.8 %5.0348.640.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,504.801,730.0061.6 %5.01,014.20236.5476.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,769.171,405.0062.7 %5.0652.89422.3535.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,369.8410,782.005.2 %2.52,079.09285.0086.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,467.331,681.0062.4 %5.0576.8341.1792.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,219.335,072.00-20.2 %0.0525.06304.0042.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี15,518.3110,250.0033.9 %5.0654.42422.0435.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 123,997.1310,090.0058.0 %5.0357.76167.0153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 218,866.1710,752.0043.0 %5.0617.15163.1473.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,163.753,915.006.0 %3.0376.93173.0454.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,499.2011,802.00-81.6 %0.0335.92305.878.9 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี87,836.7524,732.0071.8 %5.0456.551,647.74-260.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,723.0316,898.00-14.8 %0.02,347.66827.1664.8 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ233,656.06110,000.0052.9 %5.0348.24327.525.9 %2.5
สถาบันทันตกรรม77,021.3460,000.0022.1 %5.0195.69109.4344.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก697,486.38530,000.0024.0 %5.011,767.06667.0094.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,680.592,366.0035.7 %5.0751.85134.0082.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,514.90553.0078.0 %5.0253.56104.1858.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี128,483.5018,000.0086.0 %5.051,171.015,219.6589.8 %5.0
รวม 1,805,156 1,269,816 29.66 % 114,409 21,935 80.83 %