สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,953.05424.0078.3 %5.0570.36461.0919.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,509.9620,320.160.9 %0.599.0399.80-0.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,796.684,331.00-14.1 %0.0104.0046.8355.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,425.82941.0061.2 %5.0817.57183.0477.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,403.431,050.0056.3 %5.0377.3332.9691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย14,302.757,556.0047.2 %5.03,061.46859.7571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,161.38310.0090.2 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,629.47323.0091.1 %5.0320.0428.5091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,825.33244.0091.4 %5.0416.80624.15-49.7 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,995.50361.0087.9 %5.0302.7566.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,910.60166.0094.3 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว621.347.0098.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,732.10680.0081.8 %5.0396.6949.4087.5 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,951.66408.0086.2 %5.0215.4766.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว8,336.5026.0099.7 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,860.03228.0092.0 %5.0372.3973.1580.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่5,499.414,587.0016.6 %5.01,368.51574.3058.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,574.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0835.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,450.894,383.00-27.0 %0.01,331.011,188.5610.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,084.781,030.0050.6 %5.0307.73295.454.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,145.492,153.0031.6 %5.01,197.891,663.58-38.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,645.18840.0068.2 %5.0893.63321.1864.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,235.29240.2089.3 %5.01,662.44197.9888.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,648.911,399.0061.7 %5.01,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,615.491,397.7313.5 %5.0562.52158.2971.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,079.061,340.6967.1 %5.01,673.29384.7577.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,295.902,118.0035.7 %5.01,235.92149.0987.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย7,707.844,841.5037.2 %5.01,426.07363.2074.5 %5.0
ท่าอากาศยานเลย41,845.8723,967.9342.7 %5.0591.00255.4656.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,833.82791.9372.1 %5.01,045.760.9099.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,004.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,009.40667.0066.8 %5.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,381.21599.0074.8 %5.0798.0853.4793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,184.67320.0085.4 %5.0741.50233.0668.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,662.702,243.3515.7 %5.0969.69257.9173.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,982.331,320.0073.5 %5.02,091.643,578.47-71.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย2,972.521,088.0063.4 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,800.701,228.0056.2 %5.0969.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,278.215,088.2750.5 %5.01,254.94130.8989.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย8,709.651,455.0083.3 %5.01,007.73440.7956.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,762.971,528.2144.7 %5.0969.69284.3870.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,317.101,973.0054.3 %5.01,102.81255.0876.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,401.481,337.7369.6 %5.01,292.99291.8477.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,399.862,602.60-8.4 %0.0836.5949.0994.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,578.541,788.0079.2 %5.0798.55467.6541.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย25,567.4021,383.3816.4 %5.0922.09499.1545.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,845.84232.6487.4 %5.0627.41202.9067.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,829.24719.0074.6 %5.0988.70171.4582.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย766.75318.0058.5 %5.0779.53148.6180.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,513.912,474.0129.6 %5.0988.72272.7572.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,655.871,962.3946.3 %5.01,350.02567.6558.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,836.901,255.3578.5 %5.01,958.53433.2877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,532.923,883.6571.3 %5.01,618.39730.0054.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู4,532.044,635.69-2.3 %0.01,567.23713.4254.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 126,456.316,518.3175.4 %5.02,626.85453.7082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 22,976.4310,500.25-252.8 %0.01,544.10628.3059.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย23,454.681,172.0095.0 %5.0329.2884.6574.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย59,659.4336,225.0039.3 %5.01,657.29576.0865.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย67,477.5523,196.0265.6 %5.0970.59530.6945.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย43,428.349,923.0077.2 %5.01,016.17600.8540.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง8,431.637,416.0112.0 %5.0775.75159.2679.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย6,888.629,241.00-34.1 %0.02,258.581,712.7424.2 %5.0
โรงพยาบาลเลย383,945.91307,174.0920.0 %5.02,909.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,031.672,111.8030.3 %5.01,121.82378.5066.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,244.12685.0069.5 %5.0722.47344.0652.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 28,680.7475,432.00-163.0 %0.04,390.943,376.8323.1 %5.0
รวม 943,701 636,162 32.59 % 63,665 26,946 57.68 %