สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,477.991.00100.0 %5.0509.00124.2275.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย20,755.6823,509.76-13.3 %0.088.63165.86-87.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,782.902,617.325.9 %2.5680.1465.3290.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,663.20882.0066.9 %5.0650.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย57,265.254,616.3291.9 %5.02,049.29570.7172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ3,964.28284.0092.8 %5.0325.4565.8779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,607.73414.0088.5 %5.0324.4364.0480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,465.23206.0094.1 %5.0411.6632.7792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,941.64419.0089.4 %5.0322.6365.5979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,509.62330.0090.6 %5.0374.0965.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,512.9270.0098.0 %5.0442.2065.1385.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,487.404,408.5019.7 %5.02,602.99159.8693.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย38,866.3240,096.22-3.2 %0.02,011.26232.6788.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,216.954,734.00-12.3 %0.01,193.57969.0218.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,042.442,449.6819.5 %5.0604.0848.1192.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,412.331,924.0043.6 %5.01,022.430.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,615.59620.0076.3 %5.0753.68404.9846.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,940.58440.0091.1 %5.0661.13408.9738.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,268.981,382.0067.6 %5.0813.271,546.66-90.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,822.091,355.9164.5 %5.01,039.0181.9092.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,166.971,683.2746.8 %5.0889.3232.2696.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,708.832,258.2839.1 %5.0815.20104.4487.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,695.516,374.01-72.5 %0.01,079.48460.3657.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,813.31671.0076.1 %5.0718.17234.2767.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย19,678.42354.0098.2 %5.0226.070.9599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,978.30763.0074.4 %5.0756.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,571.91490.0080.9 %5.0604.08127.9678.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,583.532,293.9236.0 %5.01,079.48319.1470.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย8,178.494,717.0042.3 %5.01,554.881,510.222.9 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,971.783,936.000.9 %0.51,269.64262.8979.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,499.573,689.0018.0 %5.01,554.88641.9058.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,268.932,473.8942.0 %5.01,079.4887.7991.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,657.731.00100.0 %5.0642.110.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,036.592,837.646.6 %3.0737.19177.2975.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,687.433,912.9916.5 %5.0851.29348.8059.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,027.491,324.1473.7 %5.0946.37435.6454.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,433.171,131.6053.5 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,183.451,535.0083.3 %5.0629.66353.5243.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 49,030.3922,717.1453.7 %5.0698.99533.4923.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,343.29490.0079.1 %5.0489.98166.6666.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,094.061,714.8358.1 %5.01,326.69454.1365.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,745.80760.0072.3 %5.0547.03243.5655.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย3,329.842,780.0116.5 %5.0946.37538.8243.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,714.822,874.00-5.9 %0.0604.08186.9669.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,995.1417.0099.4 %5.0813.25209.1974.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย4,742.629,315.82-96.4 %0.01,373.35408.2170.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 135,179.4410,711.9469.6 %5.01,429.08697.3051.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 221,571.207,844.0063.6 %5.01,495.05385.1474.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย4,364.272,097.1251.9 %5.0270.33275.21-1.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย66,951.4536,241.0045.9 %5.01,268.51561.6855.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย26,411.1315,229.0042.3 %5.0507.81306.8339.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย54,514.6065,655.29-20.4 %0.0612.89507.3617.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,364.3411,456.10-10.5 %0.01,692.341,377.9718.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,795.391,185.0057.6 %5.0699.1682.0088.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,552.16977.0061.7 %5.0432.93248.1742.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย28,752.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,055.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 565,461 323,271 42.83 % 48,030 17,422 63.73 %