สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,501.35414.0083.4 %5.0467.00187.9759.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,136.996,820.2169.2 %5.0194.1395.4550.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,360.302,161.8935.7 %5.0871.55211.7575.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,633.42796.0069.8 %5.0657.1550.1892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,721.996,645.0054.9 %5.03,224.29594.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,827.09666.0082.6 %5.0267.0434.7187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,242.62245.0092.4 %5.0286.3432.0188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,194.20554.0082.7 %5.0316.3837.6788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,770.82310.0091.8 %5.0296.8441.1286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,205.04311.0090.3 %5.0278.8612.0595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,118.65167.0094.6 %5.0272.380.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,570.2628.0099.2 %5.0210.1643.6479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,388.06200.0094.1 %5.0371.4681.4578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,257.08389.0088.1 %5.0321.1535.7788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,247.01181.0094.4 %5.0158.8210.8293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,068.0689.0097.1 %5.0289.4011.4196.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,112.18123.0096.0 %5.0165.7011.4793.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,021.753,442.50-13.9 %0.0828.30821.490.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,243.051,223.4045.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม2,545.97926.9763.6 %5.0237.29119.1849.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,763.28791.0079.0 %5.01,075.5149.6195.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,949.821,017.0065.5 %5.0809.2699.6887.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,774.001,012.0063.5 %5.0733.22317.2956.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,072.90583.1490.4 %5.02,406.63807.4566.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,076.842,791.53-34.4 %0.0490.85694.33-41.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,362.432,091.8552.0 %5.01,474.84820.6044.4 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,356.981,370.0059.2 %5.0972.52262.2073.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,318.248,734.33-38.2 %0.01,534.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)9,516.5110,931.00-14.9 %0.03,363.874,270.50-27.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,283.181,250.9361.9 %5.0961.41441.3754.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,481.15225.0084.8 %5.058.1743.0526.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,912.83623.0078.6 %5.0597.0762.4689.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,702.12167.0093.8 %5.0619.12299.2551.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม2,866.762,193.8023.5 %5.0733.22482.9134.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,297.4313,254.00-150.2 %0.01,796.091,204.1433.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,071.594,734.0033.1 %5.02,009.88376.9981.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,176.371,485.0053.2 %5.0745.2682.5088.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,079.426,145.5013.2 %5.02,119.47135.1993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,215.62798.0034.4 %5.0501.67163.8567.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,485.802,121.0039.2 %5.0870.22356.4559.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม3,993.083,149.0021.1 %5.0942.39345.4063.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,890.131,474.0069.9 %5.01,189.58329.2972.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม12,187.21880.9792.8 %5.0847.5567.4792.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,481.18863.0090.9 %5.0676.17138.4779.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 36,841.7841,297.00-12.1 %0.0899.101,273.00-41.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,034.982,156.0029.0 %5.0714.20162.7377.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,500.743,014.0013.9 %5.0586.78230.3860.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,605.411,374.0047.3 %5.0638.15190.5370.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,647.454,530.5219.8 %5.01,189.58228.0080.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,401.161,842.3258.1 %5.01,379.76912.6633.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม2,766.435,379.14-94.4 %0.0771.23170.8177.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 120,781.316,660.6067.9 %5.01,322.10177.4586.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 211,067.859,603.0013.2 %5.018,701.61501.2597.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 319,655.616,360.7267.6 %5.01,062.00754.3029.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม10,367.006,814.4034.3 %5.01,814.61381.5979.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,163.494,438.2251.6 %5.0414.64609.54-47.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม88,414.6212,355.2486.0 %5.0925.52280.6269.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,450.6239,898.00-26.9 %0.0941.131,095.40-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม23,021.3423,405.00-1.7 %0.0859.85406.6052.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย50,879.8489.4599.8 %5.0803.99183.5877.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม54,855.3715,532.3471.7 %5.0738.30238.3667.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม13,327.9212,140.008.9 %4.01,818.251,500.4217.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,946.891,351.0054.2 %5.0809.29437.0846.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,475.07521.0079.0 %5.0581.09199.5565.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม35,331.797,628.9178.4 %5.06,049.672,195.7563.7 %5.0
รวม 638,017 300,770 52.86 % 78,729 26,413 66.45 %