สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,632.401.00100.0 %5.0522.6398.3381.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด11,736.652,052.4082.5 %5.0145.9298.3532.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด939.492,820.00-200.2 %0.0471.26150.2468.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,360.521,082.0054.2 %5.0433.2326.4693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,127.443,717.0081.5 %5.03,222.91916.7271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,938.051,498.0062.0 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,482.42305.0091.2 %5.0331.3032.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,310.45244.0092.6 %5.0234.9632.7786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,086.20254.0091.8 %5.0203.4214.1993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,111.27190.0093.9 %5.0123.8111.4790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,591.45383.0089.3 %5.0346.0134.1590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี973.5312.0098.8 %5.073.580.9098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร402.43227.0043.6 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,988.60179.0094.0 %5.0220.1949.5177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,605.061.0099.9 %5.0287.010.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,435.32406.0088.2 %5.0304.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,027.7885.0097.2 %5.0161.0413.5091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,730.19358.0090.4 %5.0185.6641.1877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,925.73304.0092.3 %5.0231.2865.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,170.11151.0095.2 %5.0290.8732.7488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,281.5336.0098.9 %5.0265.6249.7381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,707.251.00100.0 %5.0230.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,501.063,596.01-2.7 %0.01,036.06798.0023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,396.821,064.4055.6 %5.0301.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,183.655,051.01-131.3 %0.0524.39247.0052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,242.26529.0076.4 %5.0517.16228.0055.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด2,525.381.00100.0 %5.0700.410.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,757.682,241.00-27.5 %0.0841.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,138.72854.0072.8 %5.0883.94243.2472.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,007.94147.0096.3 %5.0921.960.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,199.721.00100.0 %5.02,092.170.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,016.123,129.13-55.2 %0.0617.59739.94-19.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,089.472,525.0050.4 %5.01,100.1427.5397.5 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,663.852,154.0041.2 %5.01,058.01114.0089.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)15,167.7211,313.4925.4 %5.01,895.440.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด57,908.8919,670.9066.0 %5.0286.57360.55-25.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,403.881,374.9059.6 %5.01,104.59494.6655.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,461.50421.0071.2 %5.043.4023.9344.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,620.141.0099.9 %5.063.640.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,825.23536.0081.0 %5.0750.8364.2891.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,682.82452.0083.2 %5.0776.47416.1046.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,037.771.00100.0 %5.0845.900.9099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,084.0821,482.00-253.1 %0.02,852.401,445.2249.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,445.851,334.0070.0 %5.01,226.23327.8273.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,955.271.00100.0 %5.03,179.5118,040.50-467.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,035.8513,654.02-171.1 %0.01,128.22198.5282.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,081.611,648.2583.7 %5.01,226.22402.8067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,084.942,061.0033.2 %5.0940.98637.6432.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,913.401,995.0049.0 %5.0818.16306.4262.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,025.6083.1997.9 %5.01,283.24382.0070.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,195.491.00100.0 %5.0648.530.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด64,073.036,133.0190.4 %5.0480.99266.0044.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,598.742,606.00-0.3 %0.0389.580.9599.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 80,636.1531,118.5161.4 %5.01,160.0336.0096.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด517.57449.0013.2 %5.0238.96132.5244.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,711.27763.4771.8 %5.0788.86355.7554.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,758.641,558.0058.5 %5.0788.86168.7678.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,093.664,319.19-5.5 %0.01,167.46642.5045.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,767.011,523.0059.6 %5.01,188.20806.4632.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,584.057,777.439.4 %4.5919.60330.3564.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 147,577.1210,088.0078.8 %5.01,131.68554.5551.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 212,578.4010,128.0019.5 %5.01,170.73355.9069.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 317,760.236,242.9164.8 %5.0941.08261.5472.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด46,469.117,302.9984.3 %5.02,272.66809.4664.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,342.9910,705.92-100.4 %0.0185.78395.20-112.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,047.744,060.62-98.3 %0.0291.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด119,776.0664,284.0046.3 %5.01,567.26453.3771.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด116,293.071.00100.0 %5.0876.940.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด34,455.291.00100.0 %5.01,133.800.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย20,321.2011,214.0044.8 %5.0905.30836.947.6 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร36,405.111.00100.0 %5.0808.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง160,137.4414,850.9990.7 %5.0916.67643.2629.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด61,587.431.00100.0 %5.0760.180.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,728.211.00100.0 %5.02,007.200.90100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,100.17705.0077.3 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,332.23781.0066.5 %5.0465.58251.3046.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด41,245.065,000.0087.9 %5.09,272.364,000.0056.9 %5.0
รวม 1,169,114 313,245 73.21 % 70,117 38,513 45.07 %